Begroting 2020

Financiële foto

Financiële foto

Hieronder wordt het geprognosticeerde begrotingssaldo weergegeven. De begroting 2020 laat een sluitende meerjarenraming zien.
Opvallend is het saldo van 2020 ten opzichte van de meerjarenraming. Een belangrijke reden voor het verschil is dat in 2020 een bedrag van
€ 620.000 wordt onttrokken uit de vrije algemene reserve voor de gevolgen van de BBV wijzigingen in 2017. Deze bijdrage uit de vrije algemene reserve heeft een tijdelijk karakter over de jaren 2017-2020.

Toelichting op de mutaties na de kaderbrief 2020

Vanuit het Rijk zijn extra middelen voor het sociaal domein ter beschikking gesteld. Deze extra middelen voor jeugdzorg zijn toegekend voor de jaren 2019-2021. Het Rijk heeft met de VNG afgesproken dat in het najaar 2020 verder onderzoek plaatsvindt. Vooralsnog is door de provincie aangegeven dat deze tijdelijke middelen als structureel dekkingsmiddel mogen worden aangemerkt. Deze bijdrage wordt direct ingezet voor de uitgaven binnen het sociaal domein waardoor deze bijdragen geen effect hebben op het verwachte begrotingssaldo.

Uit de 2e financiële rapportage 2019 is een aantal budgetwijzigingen opgenomen die een structureel karakter hebben. Voorbeelden hiervan zijn de budgetten voor bestrijding van de processierups, lagere pacht- en verhuuropbrengsten en handhaving op de geluidsnormen.

Toelichting mutaties in 1e begrotingswijziging 2020
Op 17 september 2019 is het Prinsjesdag geweest. Hierbij zijn de Miljoenennota en de Rijksbegroting gepresenteerd. In deze stukken staan de plannen voor het komend jaar en hoe deze bekostigd worden. Vervolgens worden de gevolgen voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds berekend.
De gevolgen van de septembercirculaire 2019 zijn voor de gemeente Best positief. Een aantal gevolgen is direct geoormerkt voor het daarvoor bestemde doel. Een voorbeeld hiervan is de verhoging van het budget voor ambulantisering voor de zorg. Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. Hierin wordt ingezet op ambulantisering voor de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijk domein. Hiervoor is dan ook extra geld beschikbaar gesteld.

De positieve bijstelling als gevolg van een hoger accres en aanpassingen van een aantal maatstaven loopt op van € 231.000 in 2020 tot € 727.000 in 2022.

Structureel sluitende begroting en meerjarenraming
In het overzicht 'incidentele baten en lasten' op pagina 77 is een tabel opgenomen waarin alle incidentele baten en lasten worden gecorrigeerd. Uit dit overzicht blijkt dat de primitieve begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 structureel sluitend is. Dit is één van de toezichtcriteria die zijn vastgelegd in artikel 203 van de Gemeentewet en nader zijn uitgewerkt in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. De provincie toetst aan deze criteria en beoordeelt vervolgens welk begrotingstoezicht van toepassing is.

Verloop vrije algemene reserve
In onderstaande tabel is het verloop van de vrije algemene reserve grafisch weergegeven over de periode van 2013-2023. De mutaties zijn gebaseerd op besluitvorming door uw raad. Dit betekent dat verwachte jaarresultaten 2019 - 2023 hier nog niet in zijn verwerkt. Ook de hierboven genoemde 1e wijziging 2020 is niet meegenomen in dit overzicht.

Op 11 juli 2016 heeft uw raad de nota reserves en voorzieningen 2016 vastgesteld. Bij het vaststellen van deze nota is akkoord gegaan met het terugdringen van het aantal reserves. Een aantal reserves is komen te vervallen en toegevoegd aan de vrije algemene reserve. Dit veroorzaakt de opvallende piek in 2016. De toevoeging als gevolg van deze nota bedraagt € 31,3 miljoen. Rekening houdend met overige mutaties bedraagt de vrije algemene reserve ultimo 2016 € 30,8 miljoen.  

In 2017 is de vrije algemene reserve gedaald van € 30,1 miljoen naar € 16,5 miljoen. Deze daling is met name veroorzaakt door een onttrekking van € 10,0 miljoen uit de vrije algemene reserve ten gunste voor de risicoreserve grondexploitatie. Deze mutatie is gebaseerd op de risico analyse over de grondexploitatie en is door uw raad besloten op 25 juni 2018. Daarnaast is er eenmalig in 2017 € 2,3 miljoen onttrokken uit de vrije algemene reserve ten gunste van de tekorten binnen het sociaal domein. Hierover heeft uw raad op 6 november 2017 besloten.

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2018 heeft uw raad o.a. besloten om € 6,6 miljoen terug te storten vanuit de risico reserve grondexploitatie. Dit besluit is gebaseerd op de tweejaarlijkse risico actualisatie van de grondexploitatie. Tevens is € 2,7 miljoen teruggestort vanuit de dekkingsreserve naar de vrije algemene reserve omdat een aantal panden al af zijn geschreven tot aan de bodemwaarde. Hierdoor komt de dekkingsreserve te vervallen.

In de bijlage treft u een specificatie aan van de vrije algemene reserve.

ga terug