Begroting 2020

Verkeer en openbare ruimte

In dit programma leest u wat wij lokaal en in regionaal verband doen aan het verkeer en in de openbare ruimte om de kwaliteit van de leefomgeving in Best te vergroten. Zo proberen we de bereikbaarheid voor fiets, auto en openbaar vervoer te verbeteren. Daarbij houden we rekening met de uitgangspunten die wij hebben voor verkeersveiligheid en milieu. Voor de openbare ruimte hanteren wij als uitgangspunt: 'schoon, heel en veilig'.

Het merendeel van de activiteiten in het programma 'verkeer en openbare ruimte' is uitvoerend van aard. Uitzonderingen hierop zijn de activiteiten gericht op de bereikbaarheid van Best en de regio, waar de gemeente een regierol heeft (samen met andere gemeenten) en de mensgerichte verkeerseducatie, wat door de gemeente wordt gefaciliteerd. Steeds meer heeft de gemeente een meewerkende rol bij initiatieven van inwoners en organisaties.

Bij klachten over verkeer, mobiliteit of bij voorstellen tot verbetering en ideeën vanuit inwoners of bedrijven, gaat de gemeente in gesprek. Als wij het initiatief nemen op het gebied van verkeer of parkeren, is er altijd sprake van overleg met de direct belanghebbenden. Ook bij regionale ontwikkelingen kunnen onze inwoners en bedrijven belanghebbenden zijn en voeren we met hen overleg over deze ontwikkelingen.

Met het beheer van de openbare ruimte willen we een bijdrage leveren aan een prettige en veilige woonomgeving. Dit vergt een structurele inspanning. De ambities voor verhardingen, groen, meubilair en verzorging zijn daarom vastgelegd in het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte.
De werkzaamheden voeren we uit volgens planning en de bijbehorende budgetten zetten we zo effectief mogelijk in. Meldingen en verstoringen in de openbare ruimte worden door middel van het geïmplementeerde meldingssysteem op adequate wijze verholpen.   

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Rekening 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
3.933.677
5.486.492
0
6.832.361
5.562.820
5.338.570
6.222.338
3 - Verkeer en openbare ruimte
3.933.677
5.486.492
0
6.832.361
5.562.820
5.338.570
6.222.338
Baten
-493.017
-1.938.848
0
-3.011.912
-1.661.032
-1.463.137
-2.170.421
3 - Verkeer en openbare ruimte
-493.017
-1.938.848
0
-3.011.912
-1.661.032
-1.463.137
-2.170.421

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 6.832.361

8,3 %

Baten

€ 3.011.912

3,7 %

ga terug