Begroting 2020

Overzicht incidentele lasten en baten

Omschrijving

2020

2021

 2022 

2023 

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Programma 2

- Project bedrijventerreinen aanpak ondermijning

50.000

Programma 9

- Onderzoek geluidsanering Oirschotseweg 

52.000

10.000

- Gebiedsinventarisatie asbest 

10.000

Programma 10

- Uitvoeringsprogramma structuurvisie buitengebied

- Opstellen omgevingsvisie/omgevingsplan

20.000

- Implementatie Omgevingswet 2018

35.000

- Beleid buitengebied

10.000

Programma 12

- Doorontwikkeling organisatie (generatiepact)

130.000

- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) doorontwikkeling personeelsbeleid

Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie

307.000

10.000

0

0

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Programma 10

- Implementatie omgevingswet

85.000

55.000

- Landschapsfonds / Landschapsinvesteringsregeling (LIR)

- Nadelig saldo grondexploitatie

436.054

390.114

386.516

309.259

Programma 12

- Uitbr. capaciteit (tijdelijk) digitale archiefexpertise/procesonderst.

- Implementatie BIG, ondersteuning ICT partner 

- Uitbr. capaciteit (tijdelijk) functionaris gegevensbescherming, FG/AVG 

- Omvormen financiële huishouding 

- Begeleiding inkopen BIZOB 

Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves

436.054

475.114

441.516

309.259

Totaal incidentele lasten

743.054

485.114

441.516

309.259

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

Programma 9

- Bijdrage geluidsanering Oirschotseweg 

22.800

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

22.800

0

0

0

Incidentele baten t.g.v. reserves

-

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

22.800

0

0

0

Totaal incidentele baten en lasten:

Totaal incidentele lasten

743.054

485.114

441.516

309.259

Totaal incidentele baten

-22.800

0

0

0

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

2.043.600

2.191.101

821.600

0

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

-2.479.654

-2.666.215

-1.263.116

-309.259

Totaal incidentele baten en lasten (saldo)

284.200

10.000

0

0

PRESENTATIE STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 2020-2023 - conform notitie commissie BBV 30 augustus 2018

Totaal saldo van baten en lasten

-735.528

-1.078.179

-1.069.032

-515.625

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.883.016

1.215.952

1.113.129

844.889

Begrotingssaldo na bestemming

1.147.488

137.773

44.097

329.264

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

284.200

10.000

0

0

Structureel begrotingssaldo

1.431.688

147.773

44.097

329.264

 

ga terug