Begroting 2020

Integrale veiligheid

Dit programma gaat met name over integraal veiligheidsbeleid. Een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, GGD, justitie, belastingdienst en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder. Zij werkt nadrukkelijk samen met alle partners aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best. Het versterken van de verbinding tussen veiligheid en zorg wordt steeds essentiëler, zeker gelet op de voortdurende ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Programma 2 voorziet ook in externe veiligheidszaken, evenementenbeleid, rampenbestrijding en de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten zoals de Drank- en Horecawet.

De belangrijkste rol die de gemeente heeft in veiligheid en openbare orde betreft de regisserende rol. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022 (IVP) en het toezien op een professionele uitvoering van de door de raad vastgestelde prioriteiten door alle betrokken veiligheidspartners.
Veel activiteiten in programma 2 vallen daarnaast onder de uitvoerende rol. De gestelde prioriteiten worden uitgevoerd volgens het IVP 2019-2022, het IVP uitvoeringsplan 2019-2020 en het beleidsplan op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Ook is er sprake van een dienstverlenende rol, bijvoorbeeld bij de vergunningverlening bij evenementen.

Participatie
Waar mogelijk betrekken we inwoners bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en het meebeslissen ervan om tot oplossing van problemen te komen. De focus wordt gelegd op verbetering van de wijkgerichte aanpak in samenwerking met de inwoners. Ook investeren we extra in maatschappelijke participatie en het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. Een voorbeeld hiervan is het betrekken van inwoners bij het signaleren en gezamenlijk aanpakken van ondermijnende criminaliteit. De bedoeling is om de betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp zo laagdrempelig en veilig mogelijk te organiseren en uit voeren. Ondermijnende criminaliteit is vaak sterk geworteld, maar ook minder zichtbaar binnen onze samenleving. In bepaalde gevallen wordt het min of meer oogluikend toegestaan. Inwoners zijn niet bereid dit te melden of durven het niet te melden. Een versterking van de communicatie met onze inwoners, het zijn van een sterke betrouwbare overheid en dit ook laten zien, moet de bereidheid om samen mee aan te pakken verbeteren.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Rekening 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
2.225.969
2.533.783
0
2.807.252
2.797.915
2.817.248
2.871.545
2 - Integrale veiligheid
2.225.969
2.533.783
0
2.807.252
2.797.915
2.817.248
2.871.545
Baten
-138.837
-187.573
0
-275.197
-247.859
-195.562
-198.305
2 - Integrale veiligheid
-138.837
-187.573
0
-275.197
-247.859
-195.562
-198.305

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.807.252

3,4 %

Baten

€ 275.197

0,3 %

ga terug