Begroting 2020

Ruimte en bouwen

Dit programma omvat de ruimtelijke en vokshuisvestelijke beleids- en gebiedsontwikkeling voor het gehele grondgebied van Best.
Het programma heeft raakvlakken met veel andere programma's, waarbij het ruimtelijke en volkshuisvestelijk beleid regelmatig initiator en maar ook volgend is op de andere beleidsvelden, denk hierbij aan programma’s als het sociaal domein, veiligheid, economie, duurzaamheid en participatie.

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Eén van de doelen van de Omgevingswet is een gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand  houden. Dit noodzaakt tot een integrale benadering zoals hierboven reeds geschetst. Binnen de diverse programma's in deze begroting wordt dan ook gewerkt aan de Omgevingswet. De implementatie van de Omgevingswet wordt opgepakt in samenwerking met de gemeenten Waalre en Veldhoven.

Ook het onderdeel volkshuisvesting in deze begroting kent een integrale benadering. Het bevindt zich op het snijvlak tussen sociaal domein (zorg, welzijn, inkomen) en het fysieke domein (leefomgeving, woningbouw).  Het doel is om te komen tot voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en voor de doelgroepen gedifferentieerde woningen. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen de gemeente en onze partners zoals de woningcorporaties en zorgpartners.

Inhoud programma
Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet kent een viertal programmalijnen te weten

  1. Het opstellen van een omgevingsvisie
  2. Het opstellen van een omgevingsplan
  3. Het opstellen en  inregelen van nieuwe werkafspraken en processen
  4. Het aansluiten en uitvoeringgeven aan het Digitale Stelsel Omgevingswet

Daarnaast is de gewenste cultuurverandering voortkomende uit de Omgevingswet ondergebracht in het programma “Samen op Reis” (paragraaf bedrijfsvoering).

Doel van de Omgevingsvisie is een integrale visie voor het gehele grondgebied van Best, waarin strategische keuzen worden gemaakt van beleid voor de middellange en lange termijn voor de fysieke leefomgeving. College en gemeenteraad krijgen de mogelijkheid om lokaal keuzes te maken in beperkende dan wel verruimende voorwaarden. De ruimte die inwoners en bedrijven krijgen legt de gemeenteraad vast in het Omgevingsplan. De visie en het plan hebben betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving en gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie beschrijft ook de gewenste ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en gezondheid. Daarnaast geeft de omgevingsvisie de relatie weer tussen de fysieke leefomgeving en de sociaal maatschappelijke opgaven.

Ruimtelijke plannen
Onder dit programma vallen ruimtelijke plannen zoals structuurvisies en bestemmingsplannen, maar ook de beleidsontwikkeling op het gebied van wonen en de transitie van het landelijk gebied.
Veel projecten in dit programma hebben een overkoepelend karakter, te denken valt aan: de haalbaarheidsstudie voor de stationsomgeving en de gebiedsvisie Wilhelminadorp.

Volkshuisvesting
Op het gebied van volkshuisvesting werken we in de regio (samenwerkingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven) samen alszijnde één gemeente. Samen met woningcorporaties maken we prestatieafspraken om het lokale en regionale beleid uit te voeren. Programmaoverstijgende onderwerpen zijn arbeidsmigranten, wonen met zorg, etc…

Projecten
Tot slot kent dit programma bouwgrondexploitaties voor gebiedsontwikkeling waarbij de gemeente risicodragend participeert. Deze risico's zijn weergegeven in de risicoparagraaf. Daarnaast faciliteert de gemeente een aantal woningbouwontwikkelingen. De risico's daarvan liggen bij de ontwikkelaars of zijn afgedekt middels overeenkomsten.

Rol van de gemeente
De rol van de gemeente in het programma is dienstverlenend, regisserend, meewerkend en faciliterend.
Voor het vaststellen van de ruimtelijke kaders, de implementatie van de Omgevingswet, het woonbeleid en (bouw)toezicht en (ruimtelijke) handhaving zijn we regisserend.
We zijn faciliterend als het gaat om het mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven (ruimtelijke afwijkingen en ruimtelijke ontwikkellocaties). Tot slot zijn we dienstverlenend voor het verlenen van vergunningen maar ook starters- en verzilver- en blijversleningen.  

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Rekening 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
7.179.744
16.710.686
0
11.960.632
22.771.578
15.107.490
11.646.958
10 - Ruimte en bouwen
7.179.744
16.710.686
0
11.960.632
22.771.578
15.107.490
11.646.958
Baten
-5.559.327
-15.628.192
0
-10.984.952
-21.873.452
-14.170.899
-10.671.213
10 - Ruimte en bouwen
-5.559.327
-15.628.192
0
-10.984.952
-21.873.452
-14.170.899
-10.671.213

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 11.960.632

14,6 %

Baten

€ 10.984.952

13,4 %

ga terug