Begroting 2020

Algemeen bestuur

Dit programma beschrijft de wijze waarop wij het openbaar bestuur van de gemeente Best willen inrichten en de gemeentelijke taken organiseren.

Een centraal thema in dit programma is de wijze waarop we inwoners, inwonersorganisaties en maatschappelijke partners betrekken bij het opstellen van beleid (inwonersparticipatie) én hoe wij meedenken over of meewerken aan initiatieven en activiteiten van bewoners zelf (overheidsparticipatie). De faciliterende rol van de gemeente wordt daarbij steeds belangrijker. Het gaat daarbij overigens niet (alleen) om geld. Het gaat ook om het ter beschikking stellen van kennis, netwerken en vergunningen en het wegnemen van belemmeringen en overbodige regels.

Een ander belangrijk thema is dienstverlening. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen en de transformatieopgaven in het sociaal én ruimtelijk domein vragen om een andere rol van de gemeente in de samenleving. Daarbij hoort ook een andere manier van dienstverlenen. Onze visie ‘Graag en op maat’ (2016) is richtinggevend voor de wijze waarop wij onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven vormgeven. We stellen daarbij de inwoners van Best centraal. Ons handelen moet toegevoegde waarde hebben voor de Bestse samenleving. Diensten verlenen we graag en op maat. We nemen de verantwoordelijkheid voor een probleem of een vraag niet over, maar stimuleren en hebben een faciliterende rol. We willen dat een inwoner zich gehoord en geholpen voelt, daarom verdiepen we ons in de vraag van de inwoner.  We zijn een netwerkende organisatie en op die manier organiseren we ook onze dienstverlening.
Maatschappelijke vraagstukken pakken we daarnaast steeds vaker op in nauwe samenwerking met gemeenten om ons heen. Het uitgangspunt daarbij is: lokaal wat kan en regionaal wat moet.  

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Rekening 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
4.035.406
3.409.491
0
2.705.887
2.793.207
2.873.741
2.939.842
1 - Algemeen bestuur
4.035.406
3.409.491
0
2.705.887
2.793.207
2.873.741
2.939.842
Baten
-1.607.261
-804.850
0
-630.588
-641.032
-649.585
-653.575
1 - Algemeen bestuur
-1.607.261
-804.850
0
-630.588
-641.032
-649.585
-653.575
ga terug