Begroting 2020

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Dit programma bestaat uit de onderdelen cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme. Het programma is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. De activiteiten dragen in hoofdzaak bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein, bijvoorbeeld jeugd, welzijn, maatschappelijke participatie of gezondheid.

Rollen
De gemeentelijke rollen dienstverlenend, regisserend, meewerkend en faciliterend komen in dit programma aan bod. Op het gebied van sport faciliteren wij door het beschikbaar stellen van subsidies en accommodaties.  Voor cultuur en kunst voeren diverse culturele organisaties het  uitvoeringsprogramma Cultuur en Kunst uit dat tweejaarlijks aan de raad wordt voorgelegd . De gemeente heeft hierin een regisserende rol. Daarnaast worden diverse subsidies beschikbaar gesteld. Wat betreft recreatie en toerisme stellen wij subsidie ter beschikking voor vernieuwende initiatieven. Bij nieuwe initiatieven heeft de gemeente met Best Bijzonder! een regisserende rol. Wij betrekken organisaties en inwoners bij de uitvoering. Bij erfgoed wijzen wij gemeentelijke monumenten aan in nauwe samenwerking met de Erfgoedvereniging 'Dye van Best'.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Rekening 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
4.128.527
5.442.734
0
4.271.114
5.491.213
5.114.368
4.320.663
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd
4.128.527
5.442.734
0
4.271.114
5.491.213
5.114.368
4.320.663
Baten
-1.543.475
-2.589.433
0
-1.522.346
-2.697.830
-2.292.430
-1.466.623
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd
-1.543.475
-2.589.433
0
-1.522.346
-2.697.830
-2.292.430
-1.466.623

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 4.271.114

5,2 %

Baten

€ 1.522.346

1,9 %

ga terug