Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

1.538

626

1.700

703

621

918

Baten

42.954

44.908

47.601

48.140

48.683

49.941

Saldo baten en lasten

-41.416

-44.282

-45.901

-47.438

-48.062

-49.024

Stortingen in de reserves

10.870

4.479

2.047

1.008

3

2

Bijdragen uit de reserves

13.868

7.082

2.853

1.017

12

12

Resultaat

-44.414

-46.886

-46.707

-47.447

-48.071

-49.033

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten € 1.074.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Het begrotingssaldo 2020 van € 1.147.000 is verantwoord onder de lasten 2020. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 (prognose na 1e financiële rapportage 2019 € 77.000) is dit hoger (€ 1.070.000 nadelig).

In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de baten € 2.693.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Integratie-uitkering sociaal domein jeugd  voogdij/18+ (€ 302.000 batig).
  • Integratie-uitkering sociaal domein participatie (€ 70.000 batig).
  • Algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 2.073.000 batig).
  • Opbrengst onroerende-zaakbelastingen (€ 192.000 batig) als gevolg van inflatiecorrectie en nieuwbouw.
  • Subsidie in verband met sportvrijstelling btw (€ 100.000 batig). Hier staat een nadeel in het resultaatgebied 6.2 tegenover als gevolg van het vervallen van de btw vrijstelling.
  • Renteresultaat (€ 55.000 nadelig) als gevolg van minder ontvangen rente op verstrekte geldleningen.

De afwijkingen in de stortingen in en bijdragen uit de reserves, worden met name veroorzaakt door een overboeking uit de risicoreserve grondexploitatie naar de vrije algemene reserve van € 2.471.000 in 2019 en overhevelingen vanuit 2018 naar 2019 (waaronder een bijdrage uit de vrije algemene reserve van € 1.638.000).
Verder wordt verwezen naar onderstaand overzicht.

Specificatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten *

1.692

570

1.645

647

564

860

Heffing vennootschapsbelasting

14

6

6

6

6

6

Betaalde/doorberekende rente (treasury)

-168

-1

0

0

0

0

Onvoorziene uitgaven

0

51

49

50

51

52

Totaal lasten programma 

1.538

626

1.700

703

621

918

* incl.  rekening- en begrotingsaldo

220

77

1.147

138

44

329

Baten

Realisatie

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lokale heffingen

Opbrengst onroerende-zaakbelastingen

5.376

5.632

5.824

6.001

6.184

6.369

Opbrengst bouwgrondbelasting

2

2

2

0

0

0

Opbrengst precariobelasting

96

95

96

98

99

101

Opbrengst toeristenbelasting

20

50

51

52

53

54

Opbrengst reclamebelasting

55

64

65

66

67

68

Algemene uitkeringen

Alg. uitkering uit het gemeentefonds

22.815

33.774

35.847

36.407

37.022

38.246

Decentralisatie-uitk. combinatiefuncties

76

104

104

104

104

104

Integratieuitkering WMO

2.040

0

0

0

0

0

Integratie-uitk sociaal domein: Wmo 2015

3.390

0

0

0

0

0

Integratie-uitk sociaal domein: Jeugd

4.870

0

0

0

0

0

Integratie-uitk sociaal domein: Participatie

3.543

0

0

0

0

0

Integratie-uitkering beschermd wonen

0

0

0

0

0

0

Integratie-uitkering voogdij/18+

0

582

884

884

884

884

Integratie-uitkering participatie

0

3.115

3.185

3.116

2.987

2.919

Dividend

Dividenduitkering N.V. B.N.G.

62

70

70

70

70

70

Saldo financieringsfunctie

Ontvangen rente (treasury)

444

387

332

247

156

60

Overige

Inkomsten commerciële buitenreclame

40

36

36

37

37

38

Overige baten

125

997

1.105

1.058

1.020

1.028

Totaal baten programma 

42.954

44.908

47.601

48.140

48.683

49.941

Saldo baten en lasten

-41.416

-44.282

-45.901

-47.437

-48.062

-49.023

Stortingen in reserves

10.870

4.479

2.047

1.008

3

2

Bijdragen uit reserves

13.868

7.082

2.853

1.017

12

12

Resultaat

-44.414

-46.885

-46.707

-47.446

-48.071

-49.033

 

Heffing vennootschapsbelasting

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Programma 11

Heffing vennootschapsbelasting 

14

6

6

6

6

6

Totaal heffing vennootschapsbelasting

14

6

6

6

6

6