Begroting 2020

Overhead

Overhead

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

12.1 - Overhead

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

8.529

9.893

9.241

9.662

9.786

9.969

Baten

173

17

131

134

18

18

Saldo baten en lasten

8.355

9.876

9.110

9.528

9.768

9.951

Stortingen in de reserves

510

475

480

485

489

494

Bijdragen uit de reserves

873

1.029

803

914

847

742

Resultaat

7.992

9.322

8.787

9.099

9.411

9.703

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 12.1 Overhead zijn de lasten € 652.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn :

  • De doorberekende loonkosten zijn in 2020 lager (€ 206.000 voordelig)
  • Er zijn budgetten overgeheveld naar 2019 voor financiering van het generatiepact (€ 541.000 voordelig).
  • De contributie en de gemeentelijke bijdrage aan de VNG zijn met ingang van 2020 onder dit resultaatgebied verantwoord (€ 121.000 nadelig).
  • De automatiseringskosten zijn hoger (€ 192.000 nadelig) voornamelijk als gevolg van opvoering nieuw beleid conform de Kaderbrief 2020 (Licentie upgrade en Baseline informatie overheid).
  • Lagere lasten als gevolg van eenmalige investeringen 2019 c.q. overhevelingen naar 2019 (€ 219.000 voordelig). Hiervan wordt € 165.000 gedekt door een bijdrage uit reserves.

In het resultaatgebied 12.1 overhead zijn de baten € 114.000 hoger.

Het belangrijkste verschil is:

  • In 2020 wordt een detacheringsopbrengst verwacht door de inzet van eigen personeel (€ 114.000 voordelig).