Begroting 2020

Algemeen bestuur

Financiën Algemeen bestuur

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

1.1 - Bestuur

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

4.035

3.409

2.706

2.793

2.874

2.940

Baten

821

805

631

641

650

654

Saldo baten en lasten

3.214

2.605

2.075

2.152

2.224

2.286

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

786

0

0

0

0

0

Resultaat

2.428

2.605

2.075

2.152

2.224

2.286

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 703.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • In 2020  is sprake van een lager budget vanwege minder regionale projecten in 2020. Dit komt vooral doordat in 2019

incidentele budgetten beschikbaar waren voor de realisatie van de Challenge ontsluiting (€ 571.000 lagere last) en

     een project voorzieningen stedelijk gebied (€ 74.000 lagere last).

  • Hogere lasten in 2020 als gevolg van de Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven (€ 65.000 nadelig).
  • Lagere lasten voormalige wethouders en burgemeester in 2020. Deze uitgaven worden gedekt uit de daarvoor bestemde voorziening (€ 122.000 voordelig).

In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de baten € 174.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • De te ontvangen bijdragen van de deelnemende gemeenten voor het project voorzieningen stedelijk gebied Eindhoven zijn overgeheveld naar 2019

(€ 70.000 nadelig).

  • Hogere bijdrage uit de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel als gevolg van hogere lasten (€ 63.000 nadelig).
  • Lager verwachte legesopbrengsten (paspoorten) ( € 42.000 nadelig).