Begroting 2020

Algemeen bestuur

Beleid Algemeen bestuur

Beleid Algemeen bestuur

 Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Een transparant functionerende en zichtbare raad die inwoners invloed geeft op besluitvorming over thema’s die hen direct raken. De verbinding met inwoners, bedrijven en partners staan hierbij centraal samen met het gezamenlijk bouwen aan de samenleving in Best als onderdeel van de regio.

Oordeel inwoners over relatie met de gemeente

> 2018
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2019: -
2018: 6,4
2017: -
2016 : 6,1 (landelijk: 6,0)

'Waar staat je gemeente'

(twee-jaarlijks onderzoek)

 • De vergadercyclus wordt aangepast om inwoners meer ruimte te geven bij de besluitvorming.
 • Verruiming van de inspraak- en meepraatmogelijkheden zodat inwoners meer invloed hebben op de raadsagenda en raadsbesluiten.
 • Uitvoeren van en opvolging geven aan de Quick Scan Lokale Democratie.
 • Vertegenwoordiging vanuit de raad en de griffie in regionale. samenwerkingsverbanden
 • Verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de raadinformatie.

Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij het overheidsbeleid en de uitvoering; inwonersinitiatieven ondersteunen wij, waarbij we de eigen kracht versterken

(notitie 'Samen op ons Best')

Oordeel
samenwerking met inwoners

> landelijk gemiddelde in 2018

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2019: -
2018: 6,15 (landelijk 6,1)
2017: -
2016:  6,1 (landelijk: 6,1)

'Waar staat je gemeente'

Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de notitie inwoners- en overheidsparticipatie. Zie www.gemeentebest.nl/bewonersparticipatie voor het volledige overzicht.
Onderstaand de belangrijkste acties:

 • Verder ontwikkelen van nieuwe (digitale) vormen van inwonersparticipatie, bijvoorbeeld via het Platform PleinBest.nl.
 • Periodiek uitvoeren van peilingen onder inwoners via het in 2018 opgezette Inwonerspanel.
 • Faciliteren van inwonersinitiatieven. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het verlenen van subsidies, proactief meedenken en het verbinden van mensen en initiatieven.
 • Inwoners en ondernemers betrekken bij 'klantreizen' om te werken aan verbetering van de dienstverlening en wederzijds begrip.
 • Inwoners en organisaties in Wilhelminadorp en de Kantonnier worden betrokken bij  vormgeving van de gebiedsvisie.

We zijn een netwerkende organisatie en op die manier organiseren we ook onze dienstverlening. Samen met ons netwerk spelen we in op vragen van inwoners  en ondernemers.

Geen

-

 • Uitvoering van het project verkenning één fysieke toegang. We verkennen met Bestwijzer de mogelijkheid om samen, in en vanuit één locatie, de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te organiseren. Ons streven is om op deze fysieke locatie met relevante partners ook de dienstverlening van andere domeinen (onder meer ruimtelijk) te integreren. De resultaten van de verkenning bieden wij  begin 2020 aan de gemeenteraad aan. In het geval van een ‘go’  voor realisatie werken we de plannen in 2020 verder uit.
 • Vooruitlopend op eventuele fysieke samenvoeging faciliteren, stimuleren en organiseren we verdergaande samenwerking tussen gemeente en organisaties en tussen organisaties onderling.

Klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening
(Dienstverleningsvisie Graag en op maat)

Oordeel gemeentelijke dienstverlening

Aantal (geregistreerde) klachten dienstverlening

>landelijk gemiddelde in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

< 2019

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2019: -
2018: 7,0 (landelijk 6,8)
2017:-
2016 : 6,9 (landelijk: 6,7)

2019: -
2018: 33
2017: 23
2016: 22

'Waar staat je gemeente'

Interne registratie klachten

 • In 2019 hebben wij een start gemaakt met de invoering van organisatiebrede servicenormen. In 2020 gaan we aan de slag met de verdere implementatie. We betrekken hierbij ook inwoners.  
 • Parallel aan de implementatie van servicenormen brengen we (verder) in beeld voor welke diensten we welke kanalen inzetten. Onderdeel hiervan is het al dan niet thuisbezorgen van waardepapieren door onze medewerkers.
 • We onderzoeken de mogelijkheid van aanpassing van onze openingstijden.
 • We vertalen meer documenten naar taalniveau B1.  

Klanten kunnen  tijd- en plaatsonafhankelijk onze diensten afnemen  (Dienstverleningsvisie)

Oordeel digitale dienstverlening

> landelijk gemiddelde in 2020

2019: -
2018: 7,2 (landelijk 6,9)
2017: -
2016: 7,1 (landelijk 6.6.)

'Waar staat je gemeente'

Plan van Aanpak Digitale dienstverlening 2018-2021 is in uitvoering. Klanten kunnen zoveel mogelijk diensten digitaal aanvragen en afhandelen.

 • Waar mogelijk breiden we het aantal digitale diensten uit.
 • We zorgen voor implementatie van diverse wetgeving op het gebied privacy en veiligheid.
 • De digitale voorzieningen maken wij beschikbaar en toegankelijk voor alle inwoners.
 • We zorgen voor goede meetinstrumenten om het gebruik van en de tevredenheid over digitale dienstverlening te monitoren (ten opzichte van bijvoorbeeld balie en telefonie).

Verdere vermindering en/of vereenvoudiging van regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de daarbij behorende processen.

Geen

-

-

 • Bij de evaluatie van de APV kijken we kritisch naar dereguleringsmogelijkheden.
 • Samen met betrokkenen het proces van (evenementen)vergunningen kritisch tegen het licht houden en zoveel mogelijk vereenvoudigen en stroomlijnen.

Best behoudt als zelfstandige gemeente voldoende bestuurskracht voor de maatschappelijke opgaven waar wij voor komen te staan.

Geen

-

-

Bestuurlijke Toekomst-visie gemeente Best, 2017
Aanname: de genoemde activiteiten zijn nodig om krachtig in te spelen op onze maatschappelijke opgaven.

 • Wij voeren de Samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven uit.
 • Wij voegen ons in de regionale besluitvorming over het Samenwerkingsakkoord MRE 2019-2022 en werkprogramma MRE 2020 en blijven hier kritisch maar meewerkend.
 • Wij dragen de bestuurlijke toekomstvisie van Best uit aan de diverse regionale overlegtafels.
 • We blijven in gesprek met gelijkwaardige buurgemeenten, waaronder Veldhoven, Oirschot en Son en Breugel, over verregaande samenwerking.
 • We oriënteren ons op de wijze van samenwerking met de gemeente Eindhoven bij de realisatie van de Brainport Industries Campus, waarbij ook de optie van een grenscorrectie ter plaatse van het Bestse grondgebied ten zuiden van de A58 wordt onderzocht.