Begroting 2020

Integrale veiligheid

Beleid Openbare orde en veiligheid

Beleid Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Inwoners verblijven in een veilige leefomgeving
(Beleidsakkoord 2018-2022)

Oordeel inwoners over de veiligheid van de eigen woonomgeving

≥7,3* in 2021

*gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar (jaarrekening 2021)

2019 :  -
2018 :  -
2017 :  7,4 (0,1 stijging t.o.v. 2013)
2016:  -

Veiligheidsmonitor 2021

  • Veilige woonomgeving aanpakken via het  Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020. De focus ligt op nieuwe thema's zoals een sluitende ketenaanpak verwarde personen, radicalisering, Wilhelminadorp, arbeidsmigranten, bedrijventerreinen en jeugd/veiligheid.
  • We passen het Bibob-beleid steeds meer toe ter voorkoming van het ongewild faciliteren van criminelen.
  • Voor 2020 is de ambitie om in basisteam De Kempen na de pilot (2019) een vervolg te geven aan het Kempen Interventie Team. We gaan hier mee door, met uitbreiding van de onderwerpen voor toezichtcontroles. Krachten zijn daarbij gebundeld ter versterking van toezicht en handhaving.

Oordeel inwoners over de leefbaarheid in de buurt

≥7,6* in 2021

*gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar (jaarrekening 2021)

2019 :  -
2018 :  -
2017 :  7,6 (gelijk t.o.v. 2013)
2016:  -

Veiligheidsmonitor 2021

  • Leefbaarheid aanpakken via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020.

Aantal problematische jeugdgroepen

0 in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2019 : 0 (augustus 2019)
2018 : 1
2017 : 1
2016:  1

Groepsscan plus eigen bevindingen

Jeugdgroepen worden aangepakt via systematiek 'Jeugdgroepen in beeld' zoals opgenomen in Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020.

Aantal verwijzingen Halt

12 in 2020

per 1000 jongeren

(gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020)

2019 : 21(juni 2019)
2018 : 10,69
2017 :   7,62
2016 : 14,83

Bureau Halt

Halt organiseert voorlichtingsactiviteiten en themabijeenkomsten voor jeugd en ouders. Het doel is jongeren en ouders bewust te maken van hun gedrag. Een Halt afhandeling kan onderdeel uitmaken van dit bewustwordingsproces. Idealiter zou bij preventief jeugdbeleid het percentage dat zich moet melden bij Halt 0% zijn. Een realistischer streven is om dit aantal onder de 12 te houden.

Aantal  woninginbraken

60 in 2020 (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020)

2019 : 30(juni 2019)
2018 : 70
2017 : 69
2016 : 50

Jaarverslag  politie

Woninginbraken pakken we gezamenlijk aan via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020. Voorbeelden zijn preventiemaatregelen zoals de inzet van een toolkit woninginbraken en het geven van voorlichting.

Verplichte indicator:
Aantal diefstallen uit woning

2,8 in 2020

per 1000 inwoners

(gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020)

2019 : 30(juni 2019)
2018 : 2,3 (70)
2017 : 2,3 (69)
2016 : 1,7 (50)

CBS/Jaarverslag  politie

Aantal aangepakte criminele samenwer-kingsverbanden (CSV) basisteam De Kempen

103 in 2020

(gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020)

2019 : 103 (norm voor 2020)
2018 : 113
2017 : 150
2016 : 80

Openbaar Ministerie

Aanpak CSV's in Kempenverband en op eenheidsniveau Oost-Brabant met alle relevante ketenpartners in veiligheid. Aangestuurd vanuit de gezagsdriehoek, bestaande uit burgemeesters, gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie en de teamchef politie inclusief Belastingdienst.

Aantal ondermijningsdos-siers/casussen in behandeling op lokaal niveau

3 in 2020

(Maximaal 3 dossiers (gelijktijdig) oppakken op jaarbasis, zijn zeer arbeidsintensieve dossiers)

(gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020)

2019 : 2 (juli 2019)
2018 : 4
2017 : 4
2016 : 3

Gemeente Best

Criminelen pakken we aan op een integrale wijze met ketenpartners. Hierdoor is het effect zo groot mogelijk en wordt het criminele netwerk c.q. de werking ervan geneutraliseerd. We onderzoeken alle aangeleverde ondermijningssignalen, waarvan we een klein aantal oppakken als een ondermijningscasus.

Aantal winkeldiefstallen

1,7 in 2020

per 1000 inwoners

(gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020)

2019 :  ??  (48 per juni 2019)
2018 : 2,7 (82)
2017 : 2,3 (67)
2016 : 3,0 (89)

CBS/Jaarverslag  politie

We zetten preventieve maatregelen in zoals het donkere dagen offensief.

Aantal geweldsmisdrijven

4,8 in 2020

per 1000 inwoners

(gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020)

2019 : ??   (28 per juni 2019)
2018 : 2,3  (67)
2017 : 3,3 (100)
2016 : 3,6 (109)

CBS/Jaarverslag  politie

Tegengaan van geweld door in te zetten op preventie. Politie en Boa's houden gerichte (wijk)surveillance op hot spots, zoals bijvoorbeeld uitgaansgebied, station en omgeving.

Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

5,0 in 2020

per 1000 inwoners

(gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020)

2019 :  ??  (49 per juni 2019)
2018 : 3,7 (111)
2017 : 4,1 (123)
2016 : 3,4 (102)

Jaarverslag politie

Boa's houden gerichte wijksurveillance op hotspots.

Aantal voorlichtings-bijeenkomsten brandveiligheid bij doelgroep 65+

 ≥ 4 in 2020

(gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2020)

2019 : 3
2018 : 4
2017 : 2
2016 : 4

Toekomstvisie brandweerzorg

Gezamenlijk met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) geven we uitvoering aan de taak Brandveilig Leven door:

  • beleidsmatige inbreng
  • voorlichtingsbijeenkomsten.

Betreft regulier werk uitgevoerd door de Veiligheidsregio. Zoals het leveren van de brandweerzorg, advisering bij (evenementen)vergunningen en dergelijke.

Veilige evenementen met een goede balans tussen evenementen en de leefbaarheid van betrokken bewoners

Aantal evenementen

> geluidsnorm = 0

2019: gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

  • Verder invulling geven aan en uitvoeren van het evenementenbeleid.
  • Evalueren van de Algemene Plaatselijke Verordening.
  • (Steekproefsgewijs) geluidsmetingen tijdens evenementen houden en daarop zo nodig handhaven.
  • Verzorgen van voorlichting voor organisatoren van evenementen, met name gericht op veiligheid- en leefbaarheidsaspecten.