Begroting 2020

Integrale veiligheid

Financiën Openbare orde en veiligheid

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

2.1 - Openbare orde en veiligheid

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

2.226

2.534

2.807

2.798

2.817

2.872

Baten

126

175

263

235

183

186

Saldo baten en lasten

2.100

2.359

2.545

2.563

2.634

2.686

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

13

13

13

13

13

13

Resultaat

2.087

2.346

2.532

2.550

2.622

2.673

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 2.1 zijn de lasten € 273.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Hogere lasten voor de uitvoering van het project wijkaanpak Wilhelminadorp (€ 85.000 nadelig).
  • Hogere lasten voor geluidsadvies voor aanvang van evenementen en geluidsmetingen tijdens evenementen in het kader van de nieuwe APV (€ 55.000 nadelig).
  • Hogere inwonersbijdrage van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (€ 53.000 nadelig).
  • Verwezenlijking van de nieuwe visie op bedrijventerreinen leidt tot extra toezicht en handhaving (€ 50.000 nadelig).

In het resultaatgebied 2.1 zijn de baten € 87.000 hoger.

Het belangrijkste verschil is:

  • Toekenning van een subsidie voor de wijkaanpak Wilhelminadorp voor totaal € 180.000 waarvan € 85.000 in 2020 (voordelig).