Begroting 2020

Economische zaken

Beleid Economische zaken

Beleid  Economische zaken

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Vestiging van meer, en meer gevarieerde, commerciële voorzieningen in centrum en omgeving (meer bedrijvigheid)

Bron: Detailhandelsvisie 'Bestse keuzes binnen het regionale winkelbeleid'

Aantal in gebruik zijnde niet-woningen in het stimuleringsgebied

>150 in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2018 : 147
2017: 166
2016: 164

LISA

  • Een bijdrage leveren aan de verkenning naar de haalbaarheid voor de transformatie van de stationsomgeving in samenwerking en afstemming met de regio (zie verder programma 10).
  • Verder werken aan het invullen van het nog niet ingevulde bestemmingsvlak aan het Dorpsplein; commerciële voorzieningen maken onderdeel uit van deze ontwikkeling.
  • In gesprek blijven met partijen als  centrummanagement, vastgoedeigenaren, horeca en winkeliers over het ambitieniveau van de samenwerking in de winkelgebieden en de structuur die daarbij hoort. Met de ondernemers Wilhelminaplein en omgeving en Heivelden doorlopen we een soortgelijk traject. De haalbaarheid van een Bedrijven InvesteringsZone maakt ook onderdeel uit van de gesprekken evenals aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een goed vestigings- en ondernemings-klimaat, waarbij een grote economische dynamiek en vitaliteit zorgt voor een groeiende werkgelegenheid en een toenemend welvaartsniveau in Best.

Bron: Beleidsakkoord 'Samen verder werken aan ons Best'.

Meerjarige ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in het stedelijk gebied
(SGE) ten opzicht van landelijke ontwikkeling

De meerjarige ontwikkeling van de  werkgelegenheid (% groei aantal banen) is structureel beter dan de landelijke ontwikkeling (% groei aantal banen).

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2010-2018:

regio: + 5,9 %

NL: + 3,9 %

dus in  2010-2018 presteert de regio
2 procent beter dan NL

LISA

  • Het afronden van een nieuwe visie op bedrijventerreinen met daarin opgenomen een plan per bedrijventerrein. Hierin is opgenomen de vestigingsmogelijkheden, indeling bedrijventerreinen, bereikbaarheid, uitstraling, innovatie, duurzaamheid en veiligheid met als doel vitale en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Hierbij nemen wij de uitkomsten van de gesprekken met bedrijven mee, om zo te komen tot een gezamenlijk gedragen visie met actiepunten.  
  • Een start maken met de uitvoeringsmaatregelen vanuit de nieuwe visie op bedrijventerreinen.
  • Wij leveren een bijdrage aan de uitvoering van de Brainport Nationale Actie Agenda.
  • Best neemt deel aan het Brainport International Programme (BIP). Dit programma wordt in 2020 geëvalueerd en op basis van de evaluatie wordt besloten hoe verder te gaan met het BIP.
  • In 2020 wordt een besluit genomen over de meerjarenfinanciering 2021-2020 van Brainport Development NV.
  • Best neem actief deel aan het regionaal team 1 - loket voor vestigingsvragen van bedrijven.
  • Ook het merk ‘Best Bijzonder’ is van belang voor het vestigingsklimaat van Best, in de brede zin van het woord. In 2020 wordt, afhankelijk van de uitkomsten van het profileringsonderzoek van Eindhoven247,

verder invulling gegeven aan de merkwaarden die passen bij de identiteit van Best (zie programma 6).

Verplichte indicator:
Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners (15-64 jr.)

Best 2018: 119,3
NL 2018: 125,0

LISA

Verplichte indicator:
Index functiemenging: verhouding tussen banen en woningen

Best 2018: 56,2%
NL 2018: 52,8%

LISA

Verplichte indicator:
Netto arbeids-participatie: % van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking

Best 2018: 71,0%
NL 2018: 67,8%

CBS

Verplichte indicator:
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Best 2018: 707,3
NL 2018: 663,0

LISA