Begroting 2020

Onderwijs

Beleid Onderwijs

Beleid Onderwijs

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Jongeren bereiden zich goed voor op participatie in de samenleving.

(Beleidsakkoord 2018 - 2022 en Notitie Integraal Sociaal Domein)

% van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

<1,5 % in schooljaar 2020

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020.

2019 : -
2018 : 1,4%
2017 : 1,3%
2016 : 1,6%

DUO

Verder vormgeven en uitvoeren van een regionaal afgestemd programma om het aantal vroegtijdig schoolverlaters verder te laten dalen. De kern van het programma betreft een sluitende aanpak vanaf het moment dat de jongere de school in komt tot en met de eerste jaren op de arbeidsmarkt.

Focus op internationalisering van het onderwijs. Dit door het ontwikkelen van de doorgaande leerlijn op het gebied van internationalisering in het onderwijs.

Het ondersteunen van individuele onderwijsinstellingen bij ontwikkelingen naar internationalisering van het onderwijs. De internationalisering wordt vanuit de Brainportregio vormgegeven door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van onderwijs, gemeenten en Brainport. Hiervoor worden middelen ingezet vanuit de Regiodeal.

Stimuleren van zelfstandig reizen naar alle scholen door leerlingen die hiertoe in staat zijn. Hiervoor ontwikkelen we alternatieve reismogelijkheden waarbij we de verantwoordelijkheid meer bij ouders en leerlingen leggen. Voor leerlingen die niet in staat zijn om zelfstandig te reizen, bieden we aangepast vervoer aan. Deze manier van werken is vastgelegd in een aangepaste verordening met bijbehorende beleidsregels die vanaf 2020 worden uitgevoerd.

Preventieve jeugdzorg verder integreren in het voortgezet onderwijs.

aantal thuiszitters

Verplichte indicator:
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

< 2 primair onderwijs (PO) en < 10 voortgezet onderwijs (VO) in 2020

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020.

2019 : -
2018 : PO 0, VO 0
2017 : PO 0, VO 0
2016 : PO 0, VO 2

2019 : -
2018 : 0
2017 : 0,42
2016 : 0,83

2019 : -
2018 : 0,97
2017 : 10,7
2016 : 5,42

Registratie leerplicht

DUO

DUO

Bewaken van de afspraken met samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs over het voorkomen en begeleiden van thuiszitters door bij elke verzuimmelding van DUO de leerling te begeleiden of zo nodig door te verwijzen naar ketenpartners.

Zo min mogelijk kinderen starten in groep 3 van de basisschool met een ontwikkelachterstand

(Beleidsnotitie voor- en vroegschoolse educatie 2020)

% kinderen met een ontwikkelachterstand (doelgroepkinderen) in een VVE-programma

90% van de doelgroepkinderen neemt in 2020 deel aan een programma voorschoolse educatie

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020.

2019 : -
2018 : 90%
2017 : 100%
2016 : 93,7%

Jaarlijkse evaluatie VVE

Aanbieden van 16 uur voorschoolse educatie per week voor doelgroepkinderen.

Aanbieden van 8 uur voorschoolse voorziening per week aan kinderen waarvan de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag hebben.

Verplichte indicator:
% achterstands-leerlingen
4 t/m 12 jarigen

2019 :
2018 : 3,8%
2017 : 3,6%
2016 : 3,6%

DUO

Kinderen kunnen in Best naar een reguliere basisschool of een voorschoolse voorziening

(Wet Passend Onderwijs)

% leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs gaat

< 1 % in kalenderjaar 2020

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020.

2019 : -
2018 : 0,86%
2017 : 0,90%
2016 : 0,82%

Centrale leerlingen-registratie

Versterken van de in de voorschoolse voorziening en het primair onderwijs geïntegreerde jeugdzorg.

Uitvoering geven aan het regionaal Ondersteuningsplan Passend Onderwijs. Op hoofdlijnen betreft dit:

  • Realiseren van een sluitend en dekkend netwerk van onderwijs(ondersteuning), jeugdhulp en zorg.
  • Zoveel mogelijk preventief werken en inzetten op vroegsignalering.
  • Voorzieningen en expertise aanbieden dicht bij de leefomgeving van het kind.

Begeleiden van leerlingen met zorgvragen door:

  • Op het Heerbeeck college elke zes weken in samenspraak met de GGD zorgvraagstukken van gemiddeld 50 tot 60 leerlingen te bespreken.
  • Elke basisschool twee keer per jaar te bezoeken om zorgvraagstukken te bespreken.

Multifunctioneel gebruik en goede spreiding van onderwijsvoorzieningen

(Integraal huisvestingsplan onderwijs 2019-2022)

We gaan starten met de bouw van MFA Dijkstraten. Ook vindt de aanbesteding voor de realisatie van IKC De Zevensprong plaats.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.698.685

2,1 %

Baten

€ 973.102

1,2 %