Begroting 2020

Onderwijs

Financiën Onderwijs

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

5.1 - Onderwijs

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

1.323

2.849

1.699

1.760

1.747

1.733

Baten

726

1.925

715

696

677

658

Saldo baten en lasten

597

925

984

1.064

1.070

1.075

Stortingen in de reserves

0

1.255

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

262

1.375

258

258

331

331

Resultaat

335

805

726

806

739

744

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 5.1 Onderwijs zijn de lasten € 1.150.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Hogere lasten onderwijsachterstandenbeleid omdat er meer geld vanuit het Rijk wordt ontvangen (€ 26.000 nadelig).
  • Hogere toegerekende loonkosten (€ 38.000 nadelig).

In het resultaatgebied 5.1 Onderwijs zijn de baten € 1.210.000 lager.

  • Hogere rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid  (€ 26.000 voordelig).

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 0

0,0 %

Baten

€ 0

0,0 %