Begroting 2020

Milieu

Financiën Riolering / ondergrondse infrastructuur

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

9.2 - Riolering / ondergrondse infrastructuur

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

1.753

2.121

2.182

2.237

2.296

2.356

Baten

2.258

2.347

2.422

2.486

2.552

2.618

Saldo baten en lasten

-505

-226

-240

-249

-255

-262

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-505

-226

-240

-249

-255

-262

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 9.2 Riolering / ondergrondse infrastructuur zijn de lasten € 61.000 hoger.
Het belangrijkste verschil wordt veroorzaakt door algemene prijsstijging van 1,5%.

In het resultaatgebied 9.2 Riolering / ondergrondse infrastructuur zijn de baten € 75.000 hoger.
Het belangrijkste verschil wordt veroorzaakt door algemene prijsstijging van 1,5%.