Begroting 2020

Sociaal Domein

Beleid Participatie

Beleid Participatie

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien door betaald werk

(Nota: Best@work, 2014)

Aantal uitkeringen Participatiewet (incl. IOAW, IOAZ, BBZ)

< 410 eind 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

2019: -
2018: 436
2017: 426
2016: 432

Civision
Samenlevingszaken

Borgen van een sluitende keten naar werk en/of participatie voor alle doelgroepen uit de Participatiewet. Dit doen we, naast onze reguliere werkzaamheden, onder andere door:

 • Organiseren van een subregionale banenmarkt om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen.
 • Het toeleiden van cliënten naar het 'Zomertraject ' van de WSD.
 • Optimaliseren van de bijeenkomsten met het UWV, waarin inwoners bij wie de WW op korte termijn afloopt, in contact worden gebracht met de klantmanagers en jobhunter van de gemeente. Onderzoeken wat er, naast de huidige bijeenkomsten, aan verdere  samenwerking tussen het UWV en gemeente mogelijk is.
 • Eindevaluatie van de eerste groep Taal-Doen en start van een tweede groep Taal-Doen, taal-werktraject voor analfabete vergunninghouders om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
 • Deelname aan de landelijke pilot voor de Brede intake/PIB in het kader van de nieuwe wet inburgering, met als doel om passende inburgeringstrajecten aan te bieden en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
 • Opvolging geven aan de aanbevelingen op grond van het Rekenkamer onderzoek in 2019.  

Aantal
uitkeringsgerechtigden dat volledig uitstroomt naar betaalde arbeid

≥ 50 in 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

2019:-
2018:  43
2017 : 57
2016:  53

Civision
Samenlevingszaken

Aantal uitkeringsgerechtigden dat gedeeltelijk uitstroomt naar betaalde arbeid

≥ 30 in 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

2019: -
2018:  13
2017:  27
2016:  27

Civision
Samenlevingszaken

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn werkzaam op de reguliere arbeidsmarkt (voorheen doelgroep Wajong / WSW)

(Nota: Best@work, 2014)

Aantal inwoners dat aan het werk is met  loonkostensubsidie op basis van de Participatiewet.

Opm: dit betreft het totaal aantal plaatsingen en niet alleen de nieuwe.

≥ 45 eind 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

2019:
2018:  38
2017:  37
2016 : 23

Civision
Samenlevingszaken

Borgen van een sluitende keten naar werk en/of participatie specifiek voor de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we, naast de reguliere werkzaamheden, door:

 • Voorbereiden en implementeren van bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot de toekomstige positionering van de WSD.
 • Eind 2019 doen wij vooronderzoek naar de mogelijkheid om in 2020 te starten met een pilot ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding (zie ook Wmo).
 • Opvolging geven aan de aanbevelingen op grond van het Rekenkamer onderzoek in 2019.  

Uitkeringsgerechtig-den verrichten maatschappelijk nuttige taken als tegenprestatie voor de ontvangen inkomensondersteu-ning

(Nota: Best@work, 2014)

% van de uitkeringsgerechtigden waarvoor de tegenprestatie verplicht is, verricht maatschappelijk nuttige taken door deelname aan 'Best doet mee'.

≥ 75% in 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

Opm.: uitkerings-gerechtigden hebben een jaar de tijd om aan hun verplichting te voldoen

2019:
2018:  22%
2017:  20,7%
2016 : 18%

Opm.:
% is afgezet tegen het aantal unieke uitkerings-gerechtigden in het betreffende kalenderjaar dat verplicht was tot een tegenprestatie.

Vanwege de nieuwe regeling met ingang van 1 januari 2020, is het percentage 2020 niet vergelijkbaar met eerdere jaren.

Civision
Samenlevingszaken

Uitvoeren van het programma 'Best doet mee', door:

 • Motiveren van uitkeringsgerechtigden voor wie de tegenprestatie niet verplicht is om maatschappelijk te participeren.
 • De nieuwe regeling die opgesteld wordt in 2019, implementeren en uitvoeren.