Begroting 2020

Sociaal Domein

Financiën Participatie

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

7.1 - Participatie

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

3.997

4.234

4.096

3.990

3.880

3.831

Baten

26

25

21

0

0

0

Saldo baten en lasten

3.971

4.208

4.075

3.990

3.880

3.831

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

0

200

0

0

0

0

Resultaat

3.971

4.008

4.075

3.990

3.880

3.831

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 7.1 Participatie zijn de lasten € 138.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • In 2019 is een eenmalig transformatiebudget voor het hele sociaal domein opgenomen (€ 200.000 voordelig).
  • Hogere lasten participatiebudget omdat er in 2020 meer geld van het Rijk is ontvangen  met name voor versterking van het taalniveau van statushouders, waardoor het budget 2020 is toegenomen (€ 66.000 nadelig).
  • Lager budget in 2020 van re-integratie Sinti omdat in 2019 het restant budget 2018 en 2019 is opgenomen( 59.000 voordelig).

In het resultaatgebied 7.1 Participatie zijn de baten € 4.000 lager.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.