Begroting 2020

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Beleid Sport, recreatie en vrije tijd

Beleid Sport, recreatie en vrije tijd

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Onze lokale economie op een duurzame wijze stimuleren  via recreatie, toerisme en evenementen
(concept beleidsakkoord, 2018 - 2022)

Aantal overnachtingen waarvoor toeristenbelasting wordt betaald.

≥ 31.400 in 2020
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2019 : -
2018 : 31.411
2017 : 30. 141
2016 : 24.445

Belasting en invordering

 • Uitvoering geven aan het profileringsonderzoek van Eindhoven247, indien dit raadsvoorstel op 9 december  positief wordt bevonden.
 • Organiseren van een landschapslaboratorium  'Productieve natuur', waarin het populierenlandschap gepromoot wordt bij inwoners en professionals. Dit als onderdeel van de Landschapstriënnale 1 in Het Groene Woud. Dit gebeurt samen met de gemeente Boxtel en maatschappelijke partijen op het vlak van landschap, erfgoed, recreatie en kunst en cultuur.  

1 driejaarlijks (inter)nationaal festival gericht op maatschappelijke betrokkenheid bij het verleden, heden en toekomst van het landschap, dat in september gedurende een maand plaatsheeft in Het Groene Woud.

 • Versterken van de identiteit van Best en de gezamenlijke identiteit van het Stedelijk Gebied Eindhoven.
  • Hoe verhoudt dit onderscheidende karakter zich ten aanzien van de omliggende gemeenten
 • Betere afstemming met omliggende gemeenten op het gebied van  toeristisch/recreatief beleid en  uitdragen/communiceren van dit beleid.
 • Verduurzamen van evenementen: samen met green events kijken naar het verduurzamen van de kermis en samen met Aquabest naar verbeterpunten voor duurzaamheid.

Aantal evenementen

≥ 150 in 2020 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2019 : -
2018 : 150
2017 : 161
2016 : 158

Squit XO

Aantal (commerciële) horeca-vestigingen

≥ 53 in 2020
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2019 : -
2018 : 53
2017 : 52
2016 : 54

Squit XO

Aantal m 2 terras
(op openbaar gebied)

≥ 450 in 2020
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2019 : -
2018 : 467
2017 : 421
2016 : 378

Belasting en invordering

Inwoners sporten en bewegen voldoende  
(Kadernota sport).

% jongeren (12 t/m 18 jaar) dat (bijna) nooit sport in 2019

<7%
2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2019 :
2018 : -
2017 :
2016 : -
2015 : 7%

GGD Jeugdmonitor (4-jaarlijks) 12 t/m 18 jaar

Betreft regulier werk:

 • Subsidiëren van jeugdleden van sportverenigingen volgens een nieuwe systematiek.
 • De combinatiefunctionarisregeling beter laten aansluiten op vraagstukken in het sociaal domein en de wijk, met name gericht op kwetsbare groepen en jeugd.
 • Beschikbaar stellen van sportaccommodaties aan inwoners en sportverenigingen.
 • Mogelijkheden van het sportakkoord onderzoeken met sportverenigingen en een sportformateur.
 • Mogelijkheden onderzoeken samen met wijkparticipatie en Lumens voor een urban sports park.

% volwassenen (19 t/m 64 jaar) dat in de periode 2017 - 2020 voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

> 67% 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2019 :
2018: -
2017 :-
2016 : 64%

GGD Volwassenenmonitor (4-jaarlijks) (19 t/m 64 jaar)

% senioren ( > 65 jaar) dat in de periode 2017 - 2020 voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

> 75%  2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2019 :
2018: -
2017 : -
2016 : 73%

GGD Ouderenmonitor 65+ (4-jaarlijks)

Verplichte indicator
% niet- wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.

2019 :
geen opgave
2018 : -
2017 : -
2016 : 44,1%

*landelijk 48,7%