Begroting 2020

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Financiën Sport, recreatie en vrije tijd

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

6.2 - Sport, recreatie en vrije tijd

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

2.538

3.620

2.622

2.652

2.615

2.617

Baten

1.010

1.578

953

962

970

967

Saldo baten en lasten

1.528

2.043

1.669

1.691

1.644

1.650

Stortingen in de reserves

200

200

187

1.375

1.013

194

Bijdragen uit de reserves

381

717

419

1.605

1.189

365

Resultaat

1.347

1.526

1.437

1.461

1.469

1.479

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd  zijn de lasten € 998.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Hogere lasten in verband met Viering 200 jaar Best in 2019 (€ 290.000 voordelig).
  • Hogere lasten vanwege de organisatie NK Veldloop 2019 (€ 98.000 voordelig).
  • Lagere lasten vanwege uitgaven aan het project de Vleut in 2018 (€ 438.000 voordelig).
  • Budget voor Best Bijzonder in 2018 (€ 62.000 voordelig).

In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten  € 625.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Subsidiebijdrage 2019 voor het project de Vleut (€ 438.000 nadelig).
  • Bijdragen voor het NK Veldloop 2019 (€ 80.000 nadelig).
  • Lagere huurinkomsten sporthallen en sportzalen (€ 78.000 nadelig).