Begroting 2020

Sociaal Domein

Beleid WMO

Beleid WMO

Langer thuis in de wijk
Bij dit thema draait het om de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat inwoners met een (toekomstige) beperking zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen en leven in Best. En op een zo prettig mogelijke manier. Dit thema heeft niet alleen betrekking op de inwoners met een beperking zelf, maar ook op de sociale omgeving waar zij deel van uit maken. Langer zelfstandig thuis wonen, is makkelijker als anderen rekening houden met mensen met een beperking en er zo lang mogelijk gebruik gemaakt kan worden van alle voorzieningen die er in Best zijn.

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Een toegankelijke en dementie-vriendelijke gemeenschap (Nota Maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020 en Notitie integraal sociaal domein 2019 - 2022)

% panelleden dat het eens is met de stelling: mensen met dementie
maken deel uit van onze
gemeenschap en tellen
mee

> 83% in 2021

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2019: 83%

GGD Panelonderzoek Dementie in Best 2019

 • Samen met het Platform Dementie zetten we in op acties die bijdragen aan een dementievriendelijke gemeenschap aan de hand van het jaarplan 2020.
 • We continueren de subsidie aan het Alzheimer Café B.O.S.
 • We continueren het werkbudget van het Platform Dementie voor nieuwe op te zetten activiteiten.
 • We beleggen de coördinatie voor de dementievriendelijke gemeenschap bij de LRV-groep.

% panelleden dat het eens is met de stelling: in onze gemeente kunnen
mensen met dementie
zonder belemmering
gebruik maken van
faciliteiten zoals (sport)
verenigingen en winkels

>16% in 2021

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2019: 16%

% panelleden dat het eens is met de stelling: In mijn omgeving kunnen
mensen zonder taboes over
dementie en de gevolgen
daarvan praten

>80% in 2021

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2019: 80%

% van de inwoners tussen de 18 en 65 en boven de 65 dat aangeeft voldoende sociale samenhang in hun buurt te ervaren

> 59% (18-65 jaar)
en 61% (>65 jaar)
in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2020:
2016: 59% (18-65 jaar)

 en 61% (>65 jaar)

GGD volwassenen en ouderenmonitor
(4-jaarlijkse monitor)

 • Wijkgerichte inzet met als doel inwoners te activeren, netwerken te ontwikkelen, signaleringskracht te versterken en leefbaarheid te verbeteren. Door o.a. Buurtkamer Kadans, inloop Leemkuilen.

% inwoners dat aangeeft af en toe iets voor de buren te doen

> 80% in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2016: 81%
2012: 80 %

% inwoners dat bekend is met het begrip 'inclusieve samenleving'

> 50% in 2023

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

-

Effectindicator opnemen in inwonerspanel of cliëntervaringsonderzoek wmo (jaarlijks)

 • Uitvoeren plan van aanpak inclusie in samenwerking met het Gehandicapten Platform Best (GPB).
 • Start communicatiecampagne inclusieve samenleving.
 • Structureel maken Psysalons.

Een gemeente waar het prettig ouder worden is (Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020 )

% inwoners boven de 65 jaar dat eenzaam is

<45% in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2016: 53%
2012: 47%

GGD ouderenmonitor
(4-jaarlijkse monitor)

 • Bevorderen goede ondersteuning en zorg thuis, in samenwerking met (lokale) zorgverleners, welzijns- en seniorenorganisaties.
 • Communicatie verbeteren over wat er allemaal al is in Best, waar mensen terecht kunnen en wat men (op tijd) zelf kan doen. Dit doen we door actualiseren website Bestwijzer, verbeteren bekendheid Infopunt Bestwijzer, doorontwikkelen Sociale Kaart PleinBest en continueren samenwerking met Seniorenraad voor voorlichting en informatievoorziening.
 • Uitvoeren van de in 2019 vastgestelde subsidieregeling voor inwonersinitiatieven gericht op kwetsbare ouderen, onder andere op het gebied van het voorkomen en/of doorbreken van maatschappelijk isolement door middel van maatschappelijke participatie.  
 • Voortzetten activerend huisbezoek, waarbij de vrijwillige ouderenbezoekers alert blijven op signalen van mishandeling.
 • Op regionaal niveau werken we samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. We organiseren integrale zorg en ondersteuning aan de hand van een gezamenlijke agenda om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen.
 • Oriëntatie op en mogelijk start van pilot ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding (zie ook Participatie).

% inwoners boven de 65 jaar dat minder dan 5 jaar geleden slachtoffer is geweest van ouderenmishandeling in de thuissituatie (indicator 2012 gebruikte term huiselijk geweld)

<6 % in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2016: 6%
2012: 3%

GGD ouderenmonitor
(4-jaarlijkse monitor)

% inwoners boven de 65 jaar dat moeite heeft met het voeren van eigen regie over het eigen leven

<15% in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2016: 17%
2012: 15%

GGD ouderenmonitor
(4-jaarlijkse monitor)

% wmo cliënten dat wist waar ze moest zijn met een hulpvraag

>80% in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2018: 75%
2017: 78%
2016: 75%

Wmo cliëntervaringsonder-zoek (jaarlijks)

Gezond bezig
Een goede gezondheid heeft invloed op het welbevinden van mensen, op het persoonlijk en sociaal functioneren, de thuissituatie, het werk en het deelnemen aan de samenleving. Bij dit thema gaat het om de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat inwoners zo gezond mogelijk leven en zo min mogelijk ondersteuning nodig hebben. Vertrekpunt hierbij zijn de landelijke speerpunten van beleid in het kader van gezondheidsbevordering. De focus ligt hierbij, in tegenstelling tot de overige thema’s, niet zozeer op inwoners met een (toekomstige) beperking, maar op alle inwoners van Best.

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Een samenleving waarin kwetsbare inwoners zo gezond mogelijk kunnen leven
(Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020 )

% inwoners boven de 65 dat aangeeft vanwege de gezondheid niet de dingen te kunnen doen die men zou willen doen (nieuwe indicator)

<17% in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2016: 17%

GGD ouderenmonitor (4-jaarlijkse monitor)

 • Verstrekken subsidie voor het aanbod valpreventie / Thom aan de Seniorenraad
 • Uitvoeren van de in 2019 vastgestelde subsidieregeling inwonersinitiatieven kwetsbare ouderen onder andere op het gebied van fysiek bewegen.

% inwoners van 65 en ouder dat in de afgelopen drie maanden letsel opgelopen heeft door een val (nieuwe indicator)

<6% in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2016: 6%

GGD ouderenmonitor
(4-jaarlijkse monitor)

Samen zorgen voor Best
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onbetaalbare waarde voor Best. Samen zorgen ze er voor dat onze samenleving levendig blijft, dat er allerlei activiteiten ondernomen kunnen worden, dat er gesport kan worden, dat er ondersteuning is voor inwoners die dat nodig hebben etc. Om te zorgen dat zij deze taken goed kunnen blijven vervullen, moeten wij ook voor hen zorgen. Daarover gaat dit thema. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen verschillen qua motivatie. Het doen van vrijwilligerswerk is meestal een keuze, terwijl mantelzorger worden je overkomt. Ook de inhoud van de werkzaamheden kan verschillen. Vrijwilligers en mantelzorgers hebben echter gemeen dat ze zich onbetaald inzetten voor naasten en de gemeente heeft voor beide groepen de opdracht om hen zoveel mogelijk in staat te stellen om hun taken als mantelzorger of vrijwilliger uit te voeren.

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Mantelzorgers voelen zich in staat om hun mantelzorgtaken uit te voeren
(Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020 )

% mantelzorgers tussen de 18-65 jaar en ouder dan 65 jaar dat zwaar belast is

<12% in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2016: 23% (18-65 jaar) en 16% (>65 jaar)
2012: 12% (18-65 jaar) en 13% (> 65 jaar)-

GGD volwassenen en ouderenmonitor
(4-jaarlijkse monitor)

 • Communicatie over en bekendheid van  Steunpunt Mantelzorg en aanbod aan ondersteuning en respijtzorg in Best.
 • Het Steunpunt Mantelzorg geven we de specifieke aandachtspunten: weerbaarheid mantelzorgers, jonge mantelzorgers en mantelzorgers van mensen met dementie, ondersteuning op ongeplande tijdstippen en aansluiten bij de vraag. Door onder andere het organiseren van ontzorgactiviteiten en opzetten inloop voor mantelzorgers.
 • Het Steunpunt Mantelzorg verstrekt het mantelzorgcompliment en geeft invulling van de dag van de mantelzorger samen met andere betrokken organisaties in Best en de gemeente.

Er blijft in Best een rijk vrijwilligersleven bestaan
(Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020 )

% inwoners tussen de 18-65 jaar en boven de 65 jaar dat vrijwilligerswerk doet

>30% in 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2016: 32% (18-65 jaar) en 34% (>65 jaar)
2012: 27% 18-65 jaar) en 30% (> 65 jaar)

GGD volwassenen en ouderenmonitor
(4-jaarlijkse monitor)

 • We geven het Steunpunt Vrijwilligerswerk de specifieke aandachtspunten: samenbrengen van de vrijwilligersorganisaties, faciliteren van trainingen en workshops voor vrijwilligers, ondersteuning bij het vinden van nieuwe vrijwilligers. Door onder andere continueren van de in 2019 opgezette Vrijwilligersacademie om actieve burgers beter in staat te stellen hun taken te verrichten en vol te houden.
 • We stimuleren en faciliteren wederzijds ondersteuning van inwoners door bijvoorbeeld continueren subsidie Zelfhulpnetwerk.
 • We geven uitvoering aan de in 2019 vastgestelde subsidieregelingen voor inwonersinitiatieven.
 • We ondersteunen bestaande en nieuwe vrijwilligersinitiatieven in Best die aansluiten bij de doelstellingen van ons beleid. In 2020 actualiseren we de subsidieregeling Wmo vrijwilligersorganisaties.

Geschikte woningen en woonomgevingen
In dit thema gaat het om geschikt wonen voor inwoners met een mobiliteitsbeperking, waarvan de grootste groep bestaat uit ouderen. Met alleen een geschikte woning hoeft er nog geen sprake te zijn van geschikt wonen. Het gaat verder dan alleen het vastgoed. Binnen dit thema gaat het daarom hier niet alleen om de woningen zelf, maar ook om de woonomgeving en om nieuwe woonzorginitiatieven.

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Er zijn en blijven voldoende geschikte
woningen voor
inwoners met een mobiliteitsbeperking
(nota Wonen en zorg )
(Beleidsakkoord 2018- inclusieve samenleving)

Er zijn geen beschikbare indicatoren om dit specifiek voor deze doelgroep te meten, waardoor we vooralsnog afgaan op signalen.

Er zijn voldoende woningen voor inwoners met een mobiliteits-beperking respectievelijk geschikt te maken.

Signalen van derden

Makelaars en woningcorporaties in Best en de Wmo klantmanagers

Uitvoeren acties uit de nota Wonen en Zorg, waaronder:

 • Herhaalde communicatie (Gemeente, woningcorporaties en Seniorenraad) die er aan bijdragen dat woningeigenaren of (ver)huurders op tijd noodzakelijke aanpassingen in hun woning aanbrengen of besluiten een passende woning te zoeken.
 • We maken prestatie-afspraken met woningcorporaties.

We besteden in het bijzonder aandacht aan inwoners die de weg richting hulpverlening moeilijk kunnen vinden door een beperking of moeite met de Nederlandse taal
(Notitie integraal sociaal domein).

Er zijn geen beschikbare indicatoren om dit specifiek voor deze doelgroep te meten, waardoor we vooralsnog afgaan op signalen.

Signalen van derden, waaronder het Ondersteuningsteam Bestwijzer, die we gebruiken om de ondersteuning zo nodig te verbeteren.

 • Samen met de netwerkpartners wordt een werkwijze opgezet om deze groepen beter te bereiken.
 • We continueren de subsidie gericht op het opleiden van maatjes specifiek voor de doelgroep.

Speciale woonvormen
Naast de woningen waar mensen zelfstandig wonen, al dan niet met ondersteuning vanuit de Wmo en/of de Zorgverzekeringswet, zijn er in Best ook diverse woonvormen waar mensen beschermd of verzorgd wonen. Uit het participatietraject is gebleken dat er drie doelgroepen zijn, die de komende jaren aandacht behoeven. Dit zijn inwoners met een licht verstandelijke beperking, inwoners die beschermd wonen en kwetsbare jongvolwassen inwoners. Daar wordt in dit thema op ingegaan.

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Inwoners met een psychische aandoening kunnen geschikt wonen, leven en werken.
(nota Wonen en Zorg) (Concept Beleidsakkoord 2018 - 2022; inclusieve samenleving)

Er zijn geen beschikbare indicatoren om dit specifiek voor deze doelgroep te meten, waardoor we vooralsnog afgaan op signalen.

Signalen van derden, waaronder het Ondersteunings-team Bestwijzer, die we gebruiken om de ondersteuning zo nodig te verbeteren.

We werken toe naar een samenhangende aanpak op basis van de volgende onderdelen:

 • Plan van aanpak verwarde personen
 • Invoering Wet verplichte GGz (2020)
 • Doordecentralisaties beschermd wonen en maatschappelijke opvang, samen met de regio (2021)
 • Voorbereiding van de inkoop Wmo-begeleiding (2021)

Kwetsbare jongvolwassenen kunnen op termijn zelfstandig wonen

(nota Wonen en Zorg)
(Concept Beleidsakkoord 2018 - 2022: inclusieve samenleving)

Er zijn geen beschikbare indicatoren om dit specifiek voor deze doelgroep te meten.

-

-

-

 • Realisatie van kamerwoningen door woningcorporaties. Een aantal moet beschikbaar zijn voor de doelgroep kwetsbare jongvolwassenen uit de gemeente Best. Dit wordt vastgelegd in prestatieafspraken met de woningcorporaties.
 • Met een zorgaanbieder maken we afspraken over de geboden begeleiding bij zelfstandig wonen.