Begroting 2020

Sociaal Domein

Beleid Jeugd

Beleid Jeugd

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Jeugdigen ervaren zo veel mogelijk kansen in hun ontwikkeling en groeien gezond en veilig op (Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020) (Beleidsakkoord 2018 - 2022)

% jeugdigen met jeugdhulp ten opzichte van alle jeugdigen 0-18 jaar

< 9,7 % in 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

2019: -
2018: 10,2%
2017:  10,5%
2016 : 9,7%

CBS StatLine - kerncijfers over jeugdzorg

Uitvoeren van werkzaamheden in het kader van preventief jeugdbeleid. De werkzaamheden zijn gericht op de volgende thema's:
1. Versterken basisstructuur
2. (V)echtscheiding
3. Weerbaarheid
4. Deelname reguliere sport- en culturele     
   activiteiten
5. Ondersteuning van ouders bij opgroei- en
    opvoedvragen
6. Exploitatie jongerencentrum Todo

Gestreefd wordt naar een betere ketensamenwerking en effectievere dienstverlening in de basisstructuur, plus een optimale aansluiting naar de specialistische hulpverlening. Hierbij hanteren we de uitgangspunten uit de notitie Integraal Sociaal Domein.

Realisatie van bovengenoemde doelen gebeurt  door uitvoering van de werkzaamheden te monitoren. Op basis hiervan zien we in hoeverre de inzet van de tender leidt tot het gewenste resultaat.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt geoptimaliseerd (integrale JGZ biedt ruimte voor innovatie, flexibiliteit en verbindingen) via inbesteding doorlopende lijn 0-18 jaar bij de GGD.

% ouders dat problemen ervaart (soms tot vaak) bij de opvoeding (0-11 jaar)

< 33% in 2021

gegevens beschikbaar bij jaarrekening 2021

2017: 33%
2013: 26%

GGD-monitor 0-11 jaar

% 14-16 jarigen dat in de afgelopen vier weken bij minstens één gelegenheid vijf glazen alcohol of meer heeft gedronken.

<29 % in 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020  (meting tussen nov. 2018 - juli 2020)

2019: -
2018: 16%
2017: 26%
2016: 29%

Pubercontact-moment GGD  'Emovo'

Aangepaste indicator:
Percentage van de leerlingen in de leeftijd van 14-16 jaar uit Best die in de afgelopen vier weken XTC, cocaïne, paddo’s, amfetamine, LSD, GHB, heroïne of lachgas heeft gebruikt.

< 2 % in 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020  (meting tussen nov. 2018 - juli 2020)

2019: -

2018: 0,6% (waarvan 0,6% lachgas)
2017: 2% (waarvan 1,7 % lachgas)
2016: 1% (lachgas niet bekend)

Pubercontact-moment GGD 'Emovo'

% jongeren in klas 2 van het voortgezet onderwijs met een indicatie voor psychosociale problematiek (per schooljaar)

<15% in schooljaar 2019/2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

2018/2019: -
2017/2018: 31%
2016/2017: 15%
(geen cijfers voorgaande schooljaren)

Digitaal Dossier JGZ
Tabel 'Meegroeien met een nieuwe generatie'

Jeugdigen met een (specialistische) hulpvraag kunnen zo veel mogelijk thuis blijven wonen of in een op thuis lijkende situatie
(Concept beleidsakkoord 2018 - 2022)

% jeugdigen binnen de zorgvorm behandeling met verblijf ten opzichte van alle jeugdigen met een individuele voorziening.

< 7 % in 2020

2019: -
2018: 7,0%
2017: 7,3%
2016: 7,4%

Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020 en per kwartaal in de Monitor Sociaal Domein.

Jeugdigen ontvangen gerichte zorg, passend bij de problematiek. Het Ondersteuningsteam Bestwijzer (OTB) zet in op methodisch handelen, met ondersteuning van een psycholoog, gericht op het zo dicht mogelijk bij huis en zo snel mogelijk bieden van de zorg.

We stellen voldoende en tijdige ambulante jeugdhulp beschikbaar. Waar mogelijk bieden we de hulp vanuit het OTB. De ondersteuning van het OTB is erop gericht dat de hulp ertoe leidt dat geen zwaardere zorg nodig is en de jongere zich in een stabiele situatie kan ontwikkelen.

We versterken de samenwerking met de huisartsen en praktijkondersteuners onder andere door advies, overleg en informatievoorziening.

De inkoop van jeugdhulp vindt regionaal plaats (21voordejeugd en DVO11). Daarvoor wordt een gezamenlijke inkoopstrategie bepaald. Regionale afspraken die voortvloeien uit het traject van de DVO11 voor de Jeugd zijn:                

  • Verbeteren productdienstencatalogus waarin alle producten gespecialiseerde jeugdhulp staan;
  • Intensivering contractmanagement met de aanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp;
  • Beperken van de instroom nieuwe aanbieders;
  • Inzetten op vernieuwing van jeugdhulp.

Deelname aan het regionale actieprogramma Pleegzorg ZO Brabant met als doel om pleegzorg te vergroten en verbeteren.

% jeugdigen binnen de pleegzorg ten opzichte van alle jeugdigen binnen behandeling met verblijf

> 49 % in 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

2019:  -
2018:  43%
2017: 49%
2016 : 57%

Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving (Jeugdwet)

% jeugdigen tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jeugdigen 0-18 jaar

< 0,5% in 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

2019:  -
2018: 0,6%
2017:  0,6%
2016 : 0,5%

CBS StatLine - kerncijfers over jeugdzorg

Het OTB zet in op begeleiding van een jongere en het gezin om de veiligheid van en rondom de jongere te verbeteren. Dat kan met verschillende producten. Dit ter voorkoming van een beschermingsmaatregel.

Het OTB heeft jongeren met een beschermingsmaatregel en jeugdreclasseringsmaatregel in beeld.

Er is een regionale werkagenda met acties gericht op het verbeteren van de jeugdstrafrechtketen.
De inzet is erop gericht om het treffen van maatregelen te voorkomen, dan wel te beperken, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de regionale beschermingstafel waar voorgenomen maatregelen besproken worden.

% jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar)

< 0,3 % in 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

2019:  -
2018 : 0,5%
2017 : 0,5%
2016 : 0,5%

CBS StatLine - kerncijfers over jeugdzorg

% mishandelde jeugdigen tot 18 jaar dat bij Veilig Thuis is gemeld ten opzichte van alle jeugdigen 0-18 jaar

< 0,13% in 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020

2019:  -
2018 : geen cijfer bekend
2017 : 0,13%
2016 : geen cijfer bekend

CBS StatLine - kerncijfers over jeugdzorg (cijfer 1x per 4 jaar)