Begroting 2020

Sociaal Domein

Financiën Jeugd

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

7.4 - Jeugd

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

8.380

8.601

8.650

8.795

8.920

9.054

Baten

142

112

114

116

117

119

Saldo baten en lasten

8.238

8.489

8.536

8.679

8.803

8.935

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

183

68

0

0

0

0

Resultaat

8.055

8.421

8.536

8.679

8.803

8.935

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 7.4 Jeugd zijn de lasten € 49.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Hogere lasten preventief jeugdbeleid (€ 153.000 nadelig). In 2019 is de subsidie tender niet volledig besteed waardoor de lasten lager zijn.
  • Hogere lasten leerlingenvervoer in verband met de nieuwe aanbesteding (zie kaderbrief 2020) (€ 89.000 nadelig)
  • Lagere lasten individuele jeugdvoorzieningen als gevolg van beheersmaatregelen binnen het sociaal domein breed (€  687.000 voordelig)
  • Lagere doorbelaste loonkosten (€ 61.000 voordelig)
  • Vanuit het Rijk is in 2019 een bedrag van € 550.000 ontvangen als extra middelen voor Jeugdhulp. Deze middelen zijn als extra budget Jeugdhulp 2019 in de tweede tussentijdse rapportage 2019 verwerkt. In de begrotingscijfers van 2019, zoals deze in de vergelijkende cijfers zijn opgenomen, is de inzet van deze middelen niet opgenomen. Dit resulteert in hogere lasten jeugdhulp voor 2020 ten opzichte van de huidige begrotingscijfers 2019
    (€ 550.000 nadelig).

In het resultaatgebied 7.4 Jeugd zijn de baten € 2.000 hoger.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen.