Begroting 2020

Ruimte en bouwen

Beleid Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Beleid Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving

(bron: - Structuurvisie Best 2030 ;
Structuurvisie buitengebied ,
- Structuurvisie Groene mantel met rode knopen
- Ruimtemissies Omgevingswet.
- Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied.
- Nota grondbeleid 2015 , -woonbehoefte-onderzoek woonwagenbewoners en spijtoptanten 2019)

-

-

-

-

 • Vaststellen van een omgevingsvisie voor het gehele grondgebied.
 • Opstellen omgevingsplan voor het hele grondgebied.
 • Ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad van een nieuw bestemmingsplan buitengebied.
 • Een verkenning naar de haalbaarheid voor de transformatie van de stationsomgeving.
 • Opstellen paraplubestemmingsplan arbeidsmigranten en evenementen.
 • In procedure brengen van bestemmingsplannen om particuliere initiatieven mogelijk te maken, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft.
 • Opstellen integraal beleid woonwagenzaken.

Meer woningbouwproductie

bron: Woonvisie 2017, Visie op wonen 2019, Woondeal 2019)

Aantal geplande woningen

Aantal opgeleverde woningen.

de bouw van 1.600 woningen in de periode 2020 t/m - 2024.

2019: 160 geraamd
2018: 209 waarvan 78 huur en 131 koop
2017: 173; 107 koop en 66 huur
2016: 189 woningen en 81 zorgwoningen
2015 :  82
2014 :  80
2013 :103

BAG/CBS
Woonvisie
SGE Visie op wonen
Woondeal

Acties per project:

 • Dijkstraten: bouwrijp maken, uitgifte bouwpercelen en grondaanbieding aan woningcorperaties en ontwikkelaars.
 • Steegsche Velden: uitgifte bouwpercelen, woonrijp maken.
 • Steegsche Velden Noord: planontwikkeling en bestemmingsplan aan de gemeenteraad aanbieden.
 • Aarlesche Erven: bouwrijp maken, grondaanbieding aan ontwikkelaars, uitgifte bouwpercelen.
 • Overige: diverse particuliere inbreidingslocaties in ontwikkeling, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft.

In SGE verband:

 • Deelname versnellingstafel Woondeal
 • Experimenteren met opzet nieuwe en vernieuwende woonconcepten
 • Deelname Task force tijdelijke woningen
 • Deelname bijeenkomst rondom ‘transformatiefaciliteit’

Voldoende woningbouwproductie op SGE gebied
(Bron: Visie op wonen 2019, Woondeal 2019)

aantal geplande woningen  tussen 2020-2024:

27.000 in de regio Eindhoven.

1.600 in Best tot 2025

In 2018 een resultaat bereikt van meer dan 200 woningen.

Vastgesteld monitoringssysteem en jaarlijkse cijfers van de provincie

 • Ontwikkelen dynamische woningbouwkaart op SGE gebied
 • Deelname Regionale woningbehoefteonderzoek
 • Uitwerking uitgangspunten 'Visie op wonen (kwadrantenbenadering, Brainport principe gezonde verstedelijking')
 • Opstellen dashboard voor monitoring woningbouwproductie

Betaalbaarheid sociaal en middensegment woningen borgen en vergroten
(Bron: Woonvisie 2017, Visie op Wonen 2019 )

 De sociale voorraad woningen 38%

 38% (continueren Woonvisie 2017 )

2019: 38%
2018: 38%
2017: 38%
2016: 38%

Woonvisie
SGE Visie op wonen
Woondeal

Sociale huurwoningen (tot-€720)

 • Realiseren betaalbare huurwoningen binnen geheel SGE (o.a. model woningconcept vaststellen) (250 woningen SGE)  in samenwerking met de corporaties.
 • Verbetering collegiale uitruil tussen SGE corporaties
 • Onderzoeken bijdrage van SGE corporaties om te investeren in leefbaarheid.

Middensegment huurwoningen (€720 -€ 1000)

 • Intensiveren samenwerkingstafel SGE ‘middenhuur’.
 • Onderzoeken maximale huur op basis van de WOZ.
 • Vergroten aantal middenhuur woningen in woningbouwplannen bij SGE gemeenten.

Financieren, verduurzamen en levensloopbestendig maken bestaande woningvoorraad
(Bron: Visie op Wonen 2019)

-

-

-

-

 • Vaststellen verordening stimuleringsregeling.
 • Opstellen, in samenwerking met o.a. MRE van een projectplan voor de financiering van het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad.
 • Opstellen uitvoeringsplan.

Een vitaal en aantrekkelijk buitengebied voor inwoners en recreanten.

(Bron:  
- Structuurvisie buitengebied )

-

-oprichting Van Gogh Nationaal Park
-e en recreatieve poort als verbinding tussen stedelijk gebied Eindhoven en nationaal landschap Het Groene Woud’

-

-

 • Continueren van de deelname aan de netwerksamenwerking en uitvoeringsorganisatie Het Groene Woud met als ambitie doorontwikkeling naar Van Gogh Nationaal Park. Doel is om tijdens de Landschapstriënnale in september de status Van Gogh Nationaal Park te verkrijgen.
 • Voorbereiden en deels uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie buitengebied, waarmee wordt voldaan aan de verplichting van het provinciaal beleid om reeds gerealiseerde stedelijke ontwikkelingen te compenseren met investeringen in het landschap.
 • Opleveren van project De Vleut als recreatieve toegangspoort van het stedelijk gebied Eindhoven naar nationaal landschap Het Groene Woud. Dit als onderdeel van de regionale gebiedsontwikkeling Kloppend Hart van Het Groene Woud.

Een vitaal en aantrekkelijk centrum

-

-

-

-

 • In procedure brengen van bestemmingsplannen om particuliere initiatieven mogelijk te maken, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft.
 • Inzetten op de ontwikkeling van de locatie tussen Zeeman en het gemeentehuis.