Begroting 2020

Ruimte en bouwen

Financiën Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

5.893

15.707

10.905

21.694

14.008

10.525

Baten

4.675

10.627

9.689

20.539

12.870

9.502

Saldo baten en lasten

1.218

5.080

1.216

1.156

1.139

1.023

Stortingen in de reserves

117

70

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

5

4.141

436

475

442

309

Resultaat

1.330

1.009

780

681

697

714

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 4.148.000 lager en met betrekking tot overige onderwerpen € 654.000 lager

De belangrijkste verschillen m.b.t. de grondexploitatie zijn:

 • Lagere lasten aankoop grond (€ 400.000 voordelig).
 • Lagere toerekening gemeentelijke apparaatskosten (€ 233.000 voordelig).
 • Hogere lasten in verband met inhuur voor voorbereiding en toezicht op de uitvoering (€ 249.000 nadelig).
 • Hogere lasten bouw- en woonrijp maken (€  1.123.000 nadelig).
 • Lagere afdrachten (€ 107.000 voordelig).
 • Lagere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 4.764.000 voordelig).

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de baten € 958.000 lager.

De belangrijkste verschillen m.b.t. de grondexploitatie zijn:

 • Hogere raming grondverkopen (€ 2.092.000 voordelig).
 • Lagere raming bijdrage derden (€ 167.000 nadelig).
 • Lagere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 2.876.000 nadelig).

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 654.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

 • Lagere lasten landschapsfonds (€ 442.000 voordelig).
 • Lagere lasten voor opstellen omgevingsvisie/-plan (€ 60.000 voordelig).
 • Restantbudget reconstructie buitengebied in 2019 (€ 100.000 voordelig).

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de baten € 20.000 hoger.

Het belangrijkste verschil is:

 • Lagere baten landschapsfonds (€ 79.000 nadelig).