Begroting 2020

Verkeer en openbare ruimte

Financiën Openbare ruimte

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

3.2 - Openbare ruimte

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

2.905

3.074

3.394

3.466

3.427

3.590

Baten

386

406

405

412

419

426

Saldo baten en lasten

2.519

2.668

2.989

3.054

3.008

3.164

Stortingen in de reserves

630

740

2.818

1.472

1.280

1.996

Bijdragen uit de reserves

31

346

2.430

1.070

865

1.565

Resultaat

3.119

3.062

3.377

3.455

3.423

3.594

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn de lasten € 320.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Hogere onderhoudslasten van de openbare ruimte als gevolg van stijgende prijzen  (€ 200.000 nadelig).
  • Hogere kapitaallasten (€ 31.000 nadelig).
  • In 2020 wordt het WSD dividend niet ingezet (€ 80.000 nadelig).
  • Besparing op elektriciteit als gevolg van LED verlichting in de openbare ruimte (€ 50.000 voordelig).

In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.