Begroting 2020

Verkeer en openbare ruimte

Financiën Verkeer / Parkeren

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

3.1 - Verkeer / Parkeren

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

399

656

620

625

631

637

Baten

43

95

91

93

93

93

Saldo baten en lasten

356

561

529

532

538

543

Stortingen in de reserves

0

1.017

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

33

1.091

85

85

85

85

Resultaat

322

486

443

447

452

458

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 3.1 Verkeer / Parkeren zijn geen noemenswaardige verschillen in de lasten en baten.