Begroting 2020

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Beleid Cultuur

Beleid Cultuur

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Verbinding & vernieuwing op het gebied van kunst en cultuur t.b.v. meer verbinding met het sociaal domein

Bron: Uitvoeringsprogramma Cultuur en Kunst 2019-2020

  • Vanuit een maatschappelijk vraagstuk een community aanmoedigen tot actieve kunstbeoefening of cultuurparticipatie in de wijk. Community art is een artistiek antwoord op een maatschappelijke vraag.
  • Regulier werk: verlenen van subsidies voor culturele activiteiten.
  • Het herzien van subsidiebeleid op het gebied van muziek-dans en dramaonderwijs, maatschappelijke evenementen en amateurkunsten.

Jeugdigen maken kennis met cultuur tijdens hun schoolcarrière

Bron: Cultuurnota 2016 en verder

Nieuwe indicator
 % basisschool-
leerlingen  dat jaarlijks kennis maakt met cultuur

% middelbare scholieren dat jaarlijks kennis maakt met cultuur

> 10% in schooljaar 2019 -2020
Gegevens beschikbaar in de jaarrekening 2020

> 10% in schooljaar 2019 - 2020
Gegevens beschikbaar in de jaarrekening 2020

In 2020 wordt de eerste meting gedaan

Evaluatie combinatie
functionarissen Best Onderwijs

  • Verlenen subsidie buurtsportcoaches 0,5 fte cultuur middelbaar onderwijs en 1,5 fte cultuur basisonderwijs.
  • De regeling buurtsportcoaches beter laten aansluiten op vraagstukken in het sociaal domein en de wijk, met name gericht op kwetsbare groepen en jeugd.
  • Twee nieuwe scholen (anno 2019 zijn het er vijf) laten aansluiten bij de CultuurLoper. Deze regeling beoogt kinderen van het primair en voortgezet onderwijs te laten kennismaken met cultuur. Bij de scholen die al deelnemen wordt het programma verder ontwikkeld en uitgevoerd.

Bescherming cultuurhistorisch erfgoed

Het aantal objecten met de status  gemeentelijk of rijksmonument

> 55 objecten in 2020

Aantal monumenten Best:
2019 : -
2018 : 50
2017 : 39

Inventarislijst monumenten

Procedure starten voor aanwijzen van vijf nieuwe monumenten.

Zo min mogelijk laaggeletterden in Best

Bron: rapport Qubiss 2015

Indicator en doelstelling nog benoemen

  • Actief op zoek gaan naar mensen die laaggeletterd zijn.
  • Trainen van professionals binnen (maatschappelijke) organisaties in Best, zodat zij laaggeletterdheid beter kunnen signaleren en op basis daarvan mensen kunnen doorverwijzen naar het Taalhuis.
  • Het formele en het informele aanbod van het Taalhuis verder ontwikkelen en inregelen.
  • Werven van vrijwilligers voor het Taalhuis.