Begroting 2020

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Financiën Cultuur

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

6.1 - Cultuur

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

1.391

1.623

1.462

1.463

1.486

1.510

Baten

143

159

143

123

125

127

Saldo baten en lasten

1.248

1.463

1.319

1.340

1.361

1.383

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

10

136

8

8

8

8

Resultaat

1.238

1.328

1.311

1.332

1.353

1.375

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 6.1 Cultuur zijn de lasten € 161.000 lager.

Het belangrijkste verschil is:
- Lagere lasten als gevolg van de volgende eenmalige investering in 2019:

  • Kunstwerk Dijkstraten (€ 130.000 voordelig, gedekt uit de Culturele Reserve).

In het resultaatgebied 6.1 Cultuur zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.