Begroting 2020

Sociaal Domein

Beleid Inkomen

Beleid Inkomen

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Inwoners maken geen oneigenlijk gebruik van de uitkering.

(Nota: Best@work, 2014)

% van de meldingen voor een uitkering voor levensonderhoud, dat resulteert in het afzien van een aanvraag van een uitkering.

≥ 25% in 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019

2019: -
2018: 15,3%
2017 : 7,4%
2016 : 15%

Civision Samenlevingszaken

  • Door de gecombineerde intake wordt de poortwachtersfunctie in de Toegang  nadrukkelijk ingevuld en geïntensiveerd.
  • Opstellen en implementeren van een handhavingsplan waaronder themacontroles.

Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien

(Nota: Best@work, 2014)

Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (PW, IOAW, IOAZ, BBZ)

< 170 in 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019

2019: -
2018: 176
2017 : 177
2016 : 179

Civision Samenlevingszaken

  • Ontheffen van de arbeidsplicht vindt slechts plaats na grondig onderzoek en als dat onoverkomelijk is.

Inwoners doen mee in de samenleving

(Nota minimabeleid 2015)

Aantal gezinnen binnen de doelgroep dat een bijdrage ontvangt op grond van de individuele inkomenstoeslag

≥ 200 in 2020

2019: -
2018: 249
2017 : 250
2016 : 248

Civision Samenlevingszaken

  • Actief communiceren over de mogelijkheden van het gemeentelijk minimabeleid en over wat Leergeld voor kinderen te bieden heeft.
  • Inzetten op vroegtijdige signalering schuldhulpverlening met het project Vindplaats van schulden. Deze aanpak wordt operationeel op 1 januari 2020.

Inwoners met een minimuminkomen zijn aanvullend verzekerd

(Nota minimabeleid 2015)

Aantal individuele verstrekkingen voor maatschappelijke participatie binnen de doelgroep volwassen

≥ 400 in 2020

gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019

2019: -
2018: 395
2017 : 428
2016 : 432

Civision Samenlevingszaken

Aantal personen boven de 18 jaar binnen de doelgroep dat een bijdrage ontvangt voor de collectieve ziektekostenverzekering

≥ 550 in 2020*

* Verhoging streefcijfer in verband met verhoging inkomensgrens naar 120%

2019:
2018: 485
2017: 481
2016 : 448

Civision Samenlevingszaken