Begroting 2020

Sociaal Domein

Financiën Inkomen

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

7.2 - Inkomen

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

8.540

8.711

8.633

8.663

8.694

8.749

Baten

6.008

5.684

5.698

5.648

5.648

5.648

Saldo baten en lasten

2.532

3.028

2.936

3.016

3.046

3.101

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

2.532

3.028

2.936

3.016

3.046

3.101

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 7.2 Inkomen zijn de lasten € 78.000 lager.

Het belangrijkste verschil is:

  • Lagere toegerekende loonkosten (€ 88.000 voordelig).

In het resultaatgebied 7.2 Inkomen zijn de baten € 14.000 hoger.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.