Begroting 2020

Milieu

Beleid Milieu

Beleid Milieu

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Een energieneutrale en afvalloze gemeente

(beleidsplan energie-en materiaaltransitie)

Aandeel duurzame energie (DE).

Dit wordt gemeten door twee factoren uitgedrukt in Terra Joules (TJ):
1) het totale verbruik van energie van elektriciteit en warmte*;
2) hoeveelheid energie die duurzaam is opgewekt.

* Elektriciteit die gebruikt wordt voor het opladen van elektrische auto's (FEV's) is hier niet in meegenomen.

2020: 14%
2023: 16%
2030: 32% (EU)

Deze streefpercentages zijn vastgesteld aan de hand van (inter)nationale doelstellingen.
Het minimale streefpercentage betreft de totale hoeveelheid gebruikte energie in Best die duurzaam is opgewekt.

Jaarlijks wordt data met terugwerkende kracht aangepast, daardoor kunnen getallen van voorgaande jaren afwijken.

2018
Nog niet bekend

2017
Verbruik: 1655,8
DE opwek: 83
% DE: 5%

2016**
Verbruik: 1684,9
DE opwek: 77
% DE: 4,6%

2015
Verbruik: 1724
DE opwek: 85
% DE: 4,9%

**De duurzame energie opwek wordt voor een deel landelijk toegekend (bijvoorbeeld biomassaketels bedrijven). Daarnaast is er sinds 2016 een wijziging in de beschikbare bronnen voor de berekening van de duurzame energie opwek. Dit heeft invloed op de totale DE opwek en dus ook op het aandeel duurzame energie.

 1. Klimaatwet
 2. Klimaatakkoord
 3. Energieakkoord
  1. klimaatmonitor

De effect indicator geeft aan dat het aandeel duurzame energie stagneert.
Met onderstaande acties beogen we  verduurzaming te realiseren. Ook willen we verder inzicht te krijgen in wat nodig is om de (inter) nationale en regionale afspraken bij te benen. Dit doen we samen met de belanghebbende partijen.

 • Plannen ontwikkelen
  • Regionale Energie Strategie (RES)
  • Visie Duurzame Energie opwekking buitengebied
  • Warmtetransitieplannen
  • Duurzame energiesystemen bij infrastructurele en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
  • Verdere uitwerking Roadmap Best.
 • Duurzaamheid stimuleren bij derden zoals burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.
 • Duurzaamheid in de eigen organisatie intensiveren.
  • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed;
  • Het verduurzamen van evenementen.

Omvang hoeveelheid restafval in kg per inwoner

 • maximaal 100 kg per inwoner restafval in 2020
 • maximaal 30 kg restafval per inwoner in 2024

2019 : -
2018 : 82 kg
2017 : 173 kg
2016 : 209,95 kg

Jaarrapportage afvalverwerker

Wijzigingen inzamelsysteem
Op basis van de evaluatie in 2019 worden er per 1 januari 2020 een aantal wijzigingen aangebracht in het nieuwe afval inzamelsysteem. Uitgangspunt is dat het PMD 'schoner' wordt doordat inwoners hun afval beter gaan scheiden. Hierover communiceren we duidelijk. De resultaten en de aanpassing van het systeem monitoren en evalueren we gedurende het jaar.

De milieustraat als grondstoffen verzamelpunt
We doen onderzoek naar hoe de milieustraat een rol kan spelen als grondstoffen verzamelpunt.

Een goed fysiek leefmilieu  

(milieubeleidsplan, verlengd tot inwerkingtreding Omgevingswet)

De concentratie van (ultra)fijnstof, stikstofdioxide en roet

< wettelijke norm

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020)

2019: -
2018: nog niet bekend
2017 : voldaan
2016 : voldaan

Kaart NSL
Evidence based CROW Solve maatregelenmix

 • Uitvoering geven aan het luchtbeleid waardoor de lokale emissie op hetzelfde niveau blijft dan wel minder wordt.
 • We streven er ook naar huisvesting van groepen kwetsbare (kinderen, zieken en senioren) mensen op nieuwe locaties langs hele drukke wegen, te voorkomen.
 • We gaan meetboxen plaatsen om luchtmetingen uit te voeren.
 • Maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit zijn verankerd in diverse beleidsvelden.

'Uitvoeringsprogramma-lucht-2015-2020' .
' Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant '

Aantal woningen en  geluidgevoelige bestemmingen met een te hoog  binnenniveau door geluidbronnen: wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en  industrie

in 2021 2 016
door lokale bronnen

(gegevens 1x per 5 jaar beschikbaar; in jaarrekening 2022

2016: 2011
2011: 2006

Geluidbelasting-kaarten/tabel geluidgehinderden. Raadplegen op:
Groen en milieubeheer

Uitvoering geven aan het 'Programma Geluid 2018-2023' .

Bij nieuwbouw- en lokale wegenbouw  zorgen we ervoor dat de geluidbelasting binnen de normen blijft. We staan, indien nodig, hogere grenswaarden toe op gevels van woningen. Dit gebeurt onder voorwaarden dat de leefkwaliteit in woningen en buitenruimte goed is. Verder staan in 'Programma Verkeer' maatregelen die ook zorgen voor behoud of verbetering van de geluidkwaliteit rondom woningen.
Net als voorgaande jaren blijven we de geluidbelasting monitoren.