Begroting 2020

Milieu

Financiën Milieu

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

9.1 - Milieu

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

4.872

4.841

4.901

4.893

4.906

4.985

Baten

4.057

3.957

4.029

4.041

4.046

4.110

Saldo baten en lasten

815

884

873

852

860

875

Stortingen in de reserves

0

200

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

0

373

8

8

8

8

Resultaat

815

711

865

844

852

867

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 9.1 Milieu zijn de lasten € 172.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Lagere lasten als gevolg van de eenmalige investeringen in 2019 Projecten voor duurzaamheid Best (€ 131.000 voordelig / dekking uit reserves).
  • Uitvoering van een eenmalig onderzoek geluidsanering voor woningen aan de Oirschotseweg (€ 52.000 nadelig).
  • De lasten van afvalverwerking zijn hoger door stijgende prijzen en aanbesteding van de milieustraat, hiertegenover staan hogere opbrengsten van de afvalstromen (€ 154.000 nadelig).

In het resultaatgebied 9.1 Milieu zijn de baten € 184.000 hoger.

Het belangrijkste verschil is:

  • Lagere opbrengsten  afvalstromen door hogere afkeur bij de inzamelaar ( € 320.000 nadelig)
  • Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing door een tariefsverhoging ( € 471.000 voordelig)