Begroting 2020

Ruimte en bouwen

Beleid Omgevingsrecht

Beleid Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2020 voor doen

Een goede fysieke leefomgeving op het gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en milieu.

(bron: Wabo, Omgevingswet en Wonen met visie gemeente Best 2017 )

Aantal vergunningen dat van rechtswege is verleend vanwege overschrijden van de wettelijke termijnen.

0 in 2020

2019: -
2018: 0
2017: 0
2016: 0

Squit XO

Behandelen (vergunnings)aanvragen binnen de wettelijke termijn.
Onderdeel hiervan zijn de procedures om in afwijking van het bestemmingsplan tot een vergunning te kunnen komen:

  • Reguliere procedures (8 weken) voor de zogenoemde 'kruimel-afwijkingen' als ook de wijziging bestemming voor ander gebruik (bijvoorbeeld maatschappelijke bestemming naar woonbestemming).
  • De  uitgebreide procedures voor de Wabo-projectbesluiten.

% wijkbewoners dat trots is op hun wijk

> 0-meting 2019

-

meting inwonerspanel

 In 2020 werken we in co-creatie met inwoners en maatschappelijke organisaties aan een gebiedsvisie voor Wilhelminadorp/ Kantonnier.

Vereenvoudigen en bundelen van omgevingsrecht door de balans zoeken tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Met het oog op een duurzame ontwikkeling.

(Bron: Omgevingswet)

-

-

-

-

Uitvoering geven aan het programma Omgevingswet in samenwerking met Waalre en Veldhoven

  • Opstellen omgevingsvisie
  • Opstellen omgevingsplan
  • Aanpassen van de werkprocessen
  • Implementeren van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO).

De cultuurveranderingsaspecten (houding en gedrag) zijn ondergebracht in het programma 'Samen op reis', onder de paragraaf bedrijfsvoering .