Begroting 2020

Ruimte en bouwen

Financiën Omgevingsrecht

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

10.2 - Omgevingsrecht

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

1.170

934

1.056

1.077

1.099

1.122

Baten

879

860

860

860

860

860

Saldo baten en lasten

291

74

196

217

240

262

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

291

74

196

217

240

262

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 10.2 Omgevingsrecht zijn de lasten € 122.000 hoger.

Het belangrijkste verschil is:

  • Toerekening van extra loonkosten naar dit resultaatgebied (€ 116.000 nadelig).

In het resultaatgebied 10.2 Omgevingsrecht zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.